Door: Jarl Koning op 12 november 2012

Auteursrechthebbende? Of toch niet?

In beginsel is de maker van een 'werk' auteursrechthebbende. Dit betekent kort gezegd dat een fotograaf het auteursrecht krijgt als hij een foto maakt en een schilder het auteursrecht krijgt bij het maken van een schilderij. Hierbij ga ik er gemakshalve vanuit dat de foto en het schilderij voldoen aan de criteria om te worden aangemerkt als werk in de zin van de Auteurswet, wat overigens vrij snel het geval is.

De maker van een werk wordt echter niet altijd aangemerkt als de auteursrechthebbende. In artikel 8 van de Auteurswet is de volgende uitzondering opgenomen. 'Indien een vennootschap een werk als van haar afkomstig openbaar maakt, zonder daarbij een natuurlijk persoon als maker te vermelden dan wordt deze vennootschap als auteursrechthebbende aangemerkt.' De vennootschap wordt dan ook wel de fictieve maker genoemd. Deze uitzondering is echter niet absoluut. Indien de feitelijke maker van het werk kan bewijzen dat de openbaarmaking onrechtmatig was, dan wordt de vennootschap niet als auteursrechthebbende aangemerkt.

Vrij recent heeft voorzieningenrechter van de rechtbank Almelo zich hier over uitgelaten. De casus is als volgt. Mevrouw L en mevrouw R (L&R) hebben in opdracht van het bedrijf Artworxs B.V. schilderijen gemaakt. Deze werden door Artworxs B.V. openbaar gemaakt onder haar eigen naam én onder de naam Fiore. De relatie tussen Artworxs B.V. en L&R is in 2011 beëindigd. L&R zijn van mening dat Artworxs B.V. in 2012, dus nadat de samenwerking is beëindigd, kopieën van de schilderijen van L&R heeft verhandeld. L&R zijn vervolgens naar de rechter gestapt.

Het staat vast dat de betreffende schilderijen openbaar zijn gemaakt ten tijde van de samenwerking tussen L&R en Artworxs B.V. Deze schilderijen zijn onder de naam Fiore openbaar gemaakt en niet onder de naam L en/of R. Volgens de voorzieningenrechter hebben L&R niet aangetoond dat zij de schilderijen als eerste onder haar eigen naam openbaar hebben gemaakt. L&R hebben evenmin aannemelijk gemaakt dat de openbaarmaking door Artworxs B.V. onrechtmatig was. De voorzieningenrechter is dan ook van mening dat de Artworxs B.V., op grond van artikel 8 Auteurswet, als maker en dus als auteursrechthebbende moet worden beschouwd. Hierbij merkt de voorzieningenrechter op dat als partijen willen uitzoeken wie de auteursrechthebbende is, een bodemprocedure de aangewezen procedure is. In een bodemprocedure is immers plaats voor een verdergaand onderzoek.

Uit het voorgaande blijkt nogmaals hoe belangrijk het is om tijdig (vooraf) duidelijke afspraken te maken met derden over de vraag wie de auteursrechthebbende is. Het is misschien een cliché, maar voorkomen is altijd beter dan genezen.

Hebt u vragen over uw intellectuele eigendomsrechten? De deur staat open en de koffie staat klaar!

Met vriendelijke groet,

Jarl Koning, koning@vandersteenhoven.nl