Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

van

VAN DER STEENHOVEN ADVOCATEN N.V.

 

 1. Op alle overeenkomsten van opdracht tussen Van der Steenhoven advocaten N.V. (“Van der Steenhoven advocaten”) en de opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, waaronder ook aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten dienen te worden begrepen, al dan niet van (rechts)personen die zijn gelieerd aan opdrachtgever. 
   
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van der Steenhoven advocaten, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW zijn daarbij uitgesloten. Tussen de opdrachtgever en Van der Steenhoven advocaten komt uitsluitend een overeenkomst van opdracht tot stand doordat een bestuurder of gevolmachtigde van Van der Steenhoven advocaten een opdracht van opdrachtgever namens Van der Steenhoven advocaten aanvaardt.
   
 3. Opdrachtgever zal Van der Steenhoven advocaten alle gegevens verstrekken die nodig zijn voor de verplichting om de identiteit van haar opdrachtgevers en daarmee verbonden personen vast te stellen. Van der Steenhoven advocaten is verplicht ongebruikelijke transacties bij de bevoegde autoriteiten te melden conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
   
 4. In het geval een opdracht wordt gegeven door verschillende opdrachtgevers, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die uit die opdracht voortvloeien en/of daarmee verband houden.
   
 5. Iedere aansprakelijkheid van Van der Steenhoven advocaten, haar advocaten en gelieerde entiteiten en alle personen die voor haar werkzaam zijn of waren is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het voor het betreffende geval voor Van der Steenhoven advocaten geldende eigen risico. Van der Steenhoven advocaten heeft een dekking tot € 10.000.000,= onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien Van der Steenhoven advocaten om wat voor reden dan ook niet is gedekt onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is haar aansprakelijkheid beperkt tot € 50.000 of, indien dit lager is, het totaalbedrag van de declaraties (excl. btw) die voor de betreffende opdracht zijn verzonden. Iedere vordering tot schadevergoeding die opdrachtgever mocht hebben op Van der Steenhoven advocaten vervalt zes maanden na de dag waarop de opdrachtgever bekend is geworden met de schade, of dat redelijkerwijze had kunnen zijn. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Van der Steenhoven advocaten aansprakelijk is, onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW. 

  Opdrachtgever is verder verplicht om enige tekortkoming onverwijld te melden aan Van der Steenhoven advocaten, op straffe van verval van om schadevergoeding en/of nakoming te vorderen. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gederfde omzet en winst, gemist besparingen en/of enige andere vorm van gevolgschade is uitgesloten. Als de opdracht afkomstig is van verschillende opdrachtgevers, dan geldt de beperking van de aansprakelijkheid zoals opgenomen in deze voorwaarden ten opzichte van alle opdrachtgevers gezamenlijk en niet voor iedere opdrachtgever apart. In het geval van aansprakelijkheid, is het aan de opdrachtgevers hoe zij het uitbetaalde bedrag onderling verdelen.
   
 6. Opdrachtgever vrijwaart Van der Steenhoven advocaten, de bij haar werkzame advocaten en de met haar verbonden entiteiten voor alle schade die zij lijden in verband met de uitvoering van een overeenkomst van opdracht met de opdrachtgever, voor zover de schade niet door een verzekering is gedekt en de schade niet is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Van der Steenhoven advocaten. 
   
 7. Van der Steenhoven advocaten is bevoegd om in eigen naam of als gevolmachtigde van de opdrachtgever derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht en de kosten van deze derde door te belasten aan de opdrachtgever. Van der Steenhoven advocaten zal daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg hebben met de opdrachtgever en bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Van der Steenhoven advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien derden, die Van der Steenhoven advocaten inschakelt, bij het aanvaarden van de opdracht hun aansprakelijkheid beperken, is Van der Steenhoven advocaten gerechtigd die beperking van aansprakelijkheid, voor zoveel nodig namens de opdrachtgever, te aanvaarden. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle personen die Van der Steenhoven advocaten bij de uitvoering van een opdracht inschakelt.
   
 8. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld adviezen) geen rechten ontlenen. De opdrachtgever is slechts bevoegd de inhoud van de door Van der Steenhoven advocaten verrichte werkzaam¬heden aan een derde te verstrekken, indien (i) Van der Steenhoven advocaten schriftelijk voorafgaande goedkeuring heeft verleend en (ii) deze derde de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden jegens Van der Steenhoven advocaten heeft aanvaard en de opdrachtgever die derde erop heeft gewezen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
   
 9. De opdrachtgever is Van der Steenhoven advocaten het overeengekomen honorarium verschuldigd. Indien geen honorarium is overeengekomen, is het gebruikelijke tarief per uur verschuldigd dat Van der Steenhoven advocaten rekent voor een advocaat/(juridisch) medewerker met dat aantal ervaringsjaren, vermenigvuldigd met het aantal bestede uren. Bij het geven van een opdracht aan Van der Steenhoven advocaten aanvaardt opdracht¬gever dat Van der Steenhoven advocaten de tarieven periodiek, onder meer op basis van loon- en prijsontwikkeling, wijzigt. Verschotten, waaronder onder meer maar niet uitsluitend griffierechten, koerierskosten en kosten doorberekend door het Kadaster of de Kamer van Koophandel, komen voor rekening van de opdrachtgever. 
   
 10. Van der Steenhoven advocaten declareert het honorarium maandelijks, waarbij een betalingstermijn geldt van twee weken. Opdrachtgever is gehouden te betalen door middel van overboeking op de bankrekening van Van der Steenhoven advocaten, en is niet bevoegd om – behoudens andersluidende schriftelijke afspraak – te betalen in contanten of door middel van verrekening. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, en is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend. De opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met vertragingsrente.

  Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden zaak betrekking hebben, heeft Van der Steenhoven advocaten het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen te betalen. Van der Steenhoven advocaten behoudt zich het recht voor een voorschot voor (verdere) werkzaamheden te vragen. Opdrachtgever is bevoegd tot opschorting en/of verrekening van enige betalingsverplichting.
   
 11. Indien de opdrachtgever zich niet kan vinden in een door Van der Steenhoven advocaten verstuurde declaratie, dan laat de opdrachtgever de bezwaren binnen vier weken na de datum van verzending van de desbetreffende factuur schriftelijk en voorzien van een deugdelijke onderbouwing aan Van der Steenhoven advocaten weten. Indien dergelijk bezwaar uitblijft, geldt de declaratie als aanvaard en vervalt het recht van opdrachtgever om verschuldigdheid van het gefactureerde bedrag op welke grond dan ook te betwisten.
   
 12. Van der Steenhoven advocaten zal de overeenkomst van opdracht met opdrachtgever en alles dat daarmee samenhangt geheim houden, behoudens indien openbaarmaking is verplicht krachtens de wet, een bindende uitspraak van een rechterlijke instantie of een overheidsorgaan, of indien openbaarmaking in redelijkheid wenselijk moet worden geacht in het kader van de uitvoering van de opdracht.
   
 13. De opdrachtgever kan de overeenkomst van opdracht schriftelijk per direct opzeggen. Van der Steenhoven advocaten kan de overeenkomst van opdracht schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke termijn, waarbij een termijn van twee weken in ieder geval wordt geacht redelijk te zijn. Opdrachtgever is in het geval van opzegging verplicht het verschuldigde honorarium te betalen voor de werkzaamheden die Van der Steenhoven advocaten heeft verricht tot de datum waartegen is opgezegd, alsmede voor de werkzaamheden die vanaf deze datum zijn verricht in het kader van een eventuele overdracht van het dossier.
   
 14. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Van der Steenhoven advocaten en alle kwesties die daarmee in de ruimste zin van het woord verband houden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Op alle aan Van der Steenhoven advocaten verstrekte opdrachten is onze klachtenregeling van toepassing, die kan worden geraadpleegd op haar website. Indien een geschil buiten deze klachtenregeling valt, is de bevoegde rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen opdrachtgever en Van der Steenhoven advocaten. 
   
 15. Opdrachtgever erkent en accepteert de risico’s die verbonden zijn aan elektronische communicatie, daaronder begrepen maar niet beperkt tot onderschepping, manipulatie, infectie door virussen, verkeerd (door)sturen, waaronder door virussen en spamfilters, vertragingen en verminkingen. Van der Steenhoven advocaten en alle personen en of entiteiten die voor haar werkzaam zijn en/of waren zijn niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van het gebruik van deze communicatiemiddelen. Dit is ook van toepassing op de communicatie met derden. Indien de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt de toepasselijkheid van de artikelen 6:227b lid 1 BW en 6:227c BW uitgesloten. Deze bepalingen hebben betrekking op het verstrekken van informatie en e-commerce transacties en op de wijze waarop e-commerce transacties worden gesloten.
   
 16. Van der Steenhoven advocaten behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.
   
 17. Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst herzien op 1 januari 2023.

 

* * *