Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

van

VAN DER STEENHOVEN ADVOCATEN NV

 

 1. Van der Steenhoven advocaten NV (“Van der Steenhoven advocaten”) is een naamloze vennootschap die zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat uit te oefenen, in de ruimste zin van het woord.
   
 2. Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door  Van der Steenhoven advocaten, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd.
   
 3. Iedere aansprakelijkheid van Van der Steenhoven advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het voor het desbetreffende geval voor Van der Steenhoven advocaten geldende eigen risico.
   
 4. Van der Steenhoven advocaten zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg hebben met de desbetreffende cliënt en zal in ieder geval bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Van der Steenhoven advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien derden, die Van der Steenhoven advocaten inschakelt, bij het aanvaarden van de opdracht hun aansprakelijkheid beperken, is Van der Steenhoven advocaten gerechtigd die beperking van aansprakelijkheid, voor zoveel nodig namens de opdrachtgever, te aanvaarden.
   
 5. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld adviezen) geen rechten ontlenen.
   
 6. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Van der Steenhoven advocaten verrichte werkzaam¬heden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Van der Steenhoven advocaten gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
   
 7. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle personen die Van der Steenhoven advocaten bij de uitvoering van een opdracht inschakelt.
   
 8. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de opdracht persoonsgegevens worden verwerkt door Van der Steenhoven advocaten, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
   
 9. Bij het geven van een opdracht aan Van der Steenhoven advocaten aanvaardt opdracht-gever dat Van der Steenhoven advocaten de tarieven periodiek, onder meer op basis van loon- en prijsontwikkeling, wijzigt.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers en rechtspersonen die een opdracht verstrekken, waarin opdrachtgever mede zeggenschap heeft.
   
 11. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse, Engelse en Franse taal. Bij een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
   
 12. Van der Steenhoven advocaten declareert maandelijks, waarbij een betalingstermijn geldt van twee weken. Indien de aard en omvang van de werkzaamheden of de situatie bij de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, behoudt Van der Steenhoven advocaten zich het recht voor een voorschot voor (verdere) werkzaamheden te vragen. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, en is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend. De opdrachtgever is hiernaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met vertragingsrente. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden zaak betrekking hebben, heeft Van der Steenhoven advocaten het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen te betalen.
   
 13. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Van der Steenhoven advocaten is onderworpen aan het Nederlands recht. Op alle aan Van der Steenhoven advocaten verstrekte opdrachten is onze klachtenregeling van toepassing. Indien een geschil buiten deze Klachtenregeling valt, is de bevoegde rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen opdrachtgever en Van der Steenhoven advocaten, met dien verstande dat Van der Steenhoven advocaten gerechtigd is het geschil in afwijking hiervan bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende rechter aanhangig te maken.
   
 14. Van der Steenhoven advocaten is gevestigd in Amsterdam en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34313169.
   
 15. Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst herzien op 1 januari 2020.


* * * *