Incorrecte weergave? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser.

Wet werk en zekerheid (Wwz): zo blijft u op de hoogte

   Asscher bereid tot aanpassingen van de Wwz

Op 1 januari 2015 en 1 juli 2015 zijn de wijzigingen uit de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking getreden. Iedere maand krijgt u een nieuwsbrief waarin wij antwoord geven op actuele vragen uit onze praktijk.

Deze nieuwsbrief staat in het teken van de door minister Asscher aangekondigde aanpassingen van de Wwz. Met de eerste aanpassing heeft de Eerste Kamer op 31 mei jl. ingestemd.

   Hoe zat het ook alweer? 

Aanzegplicht

Op donderdag 21 april jl. liet minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer weten  dat hij een drietal wijzigingen wil aanbrengen in de Wwz. Hiermee reageert hij op knelpunten die werkgevers ervaren met betrekking tot de uitvoering van de Wwz.

Ketenregeling bij seizoensarbeid

Onder de Wwz kan een werkgever maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangaan in een tijdsbestek van 2 jaar, met tussenpozen van maximaal 6 maanden. De ketenregeling wordt aangepast voor seizoensarbeid. lees verder

Transitievergoeding na twee jaar ziekte

De Wwz bepaalt dat werknemers met een dienstverband van minimaal twee jaar recht hebben op een transitievergoeding, indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Dit geldt ook bij een ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Wat wordt er in dit kader mogelijk gewijzigd? lees verder

Transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

Werknemers kunnen geen aanspraak maken op een transitievergoeding, wanneer in een cao een gelijkwaardige voorziening op het niveau van de individuele werknemer is opgenomen. Te denken valt aan een eigen vergoedingsregeling, scholingsfaciliteiten, outplacement of een bovenwettelijke WW-regeling. De minister heeft een wijziging aangekondigd voor ontslagen om bedrijfseconomische redenen waarbij een cao-regeling van toepassing is. lees verder

   Vragen uit de praktijk

“Onze organisatie heeft te maken met pieken en dalen als gevolg van seizoensinvloeden, zodat voor bepaalde functies zowel met vaste als flexibele arbeidskrachten wordt gewerkt. Geldt ook voor deze situatie de mogelijkheid om bij cao af te wijken van de ketenregeling?” klik hier voor het antwoord

“Wat betekent de compensatie voor de transitievergoeding na twee jaar ziekte voor werkgevers die reeds voor inwerkingtreding van het wetsvoorstel een transitievergoeding hebben betaald?” klik hier voor het antwoord

   Nieuws

Geldig concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Met ingang van 1 januari 2015 mag het concurrentiebeding niet meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, tenzij de werkgever schriftelijk motiveert waarom zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen dit beding noodzakelijk maken. Tot nu toe is de lijn in de rechtspraak dat de te beschermen belangen heel specifiek moeten worden omschreven. Opmerkelijk is een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem. lees verder

Liesbeth Heidstra

Met ingang van 1 juni jl. heeft Liesbeth Heidstra zich aangesloten bij ons kantoor. Liesbeth brengt veel ervaring in het arbeidsrecht met zich mee, zowel binnen als buiten de advocatuur. We verheugen ons op de samenwerking.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Met vriendelijke groet,

Ester Kalis, Matthijs Bos, Eugenie Ágoston, Maartje van Asten, Liesbeth Heidstra, Nicole Stalma, Anantha Vos en Marjon Schlimbach

Van der Steenhoven advocaten N.V.
Herengracht 582-584, (1017 CJ) Amsterdam
Tel +31 (0)20 607 79 79
www.vandersteenhoven.nl, mail@vandersteenhoven.nl.

Aan de samenstelling en inhoud van deze nieuwsbrief is de meeste zorg besteed. Van der Steenhoven advocaten N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen is geraadpleegd.

Nieuwsbrief niet meer ontvangen? Laat het ons weten via Angelika Brom