Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid Van der Steenhoven advocaten 
Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. De door u verschafte informatie wordt door ons dan ook vertrouwelijk behandeld. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en overige relevante regelgeving.

In dit privacybeleid laten we u weten welke persoonsgegevens we verwerken en waarom we deze persoonsgegevens verwerken. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens. 

Voor alle vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met:
Van der Steenhoven advocaten N.V.
Cruquiuskade 45
1018 AM Amsterdam
Nederland
+31 (0)20 607 79 79
E-mailadres: mail
Kvk nr. 34313169

Verwerkingsverantwoordelijke 
Wij verwerken persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u te kunnen communiceren. Als betrokkene kunt u zelf de keuze maken uw persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich afmelden voor onze nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van ons kantoor. 

Doeleinden gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:
-    het uitvoeren van onze dienstverlening;
-    het toesturen van informatie, zoals nieuwsbrieven of uitnodigingen voor onze Client Classes en andere door ons georganiseerde evenementen;
-    het nakomen van onze wettelijke verplichtingen;
-    werving en selectie (sollicitaties).

De persoonsgegevens die wij verwerken worden alleen gebruikt voor bovenstaande doeleinden en wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor de realisatie daarvan.

Wij verwerken de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt: 
-    NAW-gegevens, kopie paspoort, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres alsmede IBAN-nummer van de betrokken cliënt;
-    gegevens bedoeld als hierboven, van de wederpartij of derden;
-    gegevens met het oog op de behandeling van de zaak of de beslechting van het geschil;
-    gegevens met het oog op het declareren van verrichte werkzaamheden;
-    andere gegevens dan bedoeld als hierboven, op grond van een wettelijke verplichting. 

Grondslagen gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt op grond van:
-    de door u gegeven toestemming;
-    het voorbereiden en uitvoeren van een overeenkomst met u;
-    een aan ons opgelegde wettelijke verplichting;
-    onze gerechtvaardigde belangen.
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, bijvoorbeeld toestemming voor het ontvangen van informatie, kunt u deze toestemming altijd intrekken.
Wij kunnen wettelijk of contractueel verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken, zoals bijvoorbeeld op grond van fiscale wetgeving. Daarnaast kan het verwerken van uw persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde zijn voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met u. In deze gevallen kunnen wij onze diensten alleen leveren wanneer u de benodigde persoonsgegevens aan ons verstrekt. Wij zijn regelmatig betrokken bij  het oplossen van geschillen en het voeren van gerechtelijke procedures. Hierbij kunnen wij niet alleen persoonsgegevens van u verwerken maar ook van andere partijen, zoals de wederpartij. Voor het kunnen uitvoeren van onze werkzaamheden is dit noodzakelijk. 

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden worden zaakdossiers gecreëerd. Wij archiveren de zaakdossiers na sluiting van het dossier.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het evalueren en verbeteren van onze dienstverlening.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in dit privacybeleid opgenomen doeleinden.

Wanneer de grondslag voor verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is en u de toestemming intrekt, bewaren wij de persoonsgegevens niet langer. 

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van het voorbereiden en aangaan van een overeenkomst met u bewaren wij niet langer dan zeven jaar na afloop van onze laatste dienstverlening aan u.

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht, dan hanteren wij de bewaartermijn die in die wet is bepaald.

De zaakdossiers en de daarin opgenomen persoonsgegevens bewaren wij zeven jaar. 

Wanneer wij persoonsgegevens verkrijgen door middel van het gebruik van cookies, bewaren wij deze gegevens niet langer dan daarvoor noodzakelijk, maximaal twee jaar. 

Persoonsgegevens van sollicitanten verwijderen wij uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. 

Op onze back-upsystemen verwijderen we de persoonsgegevens zo snel mogelijk na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijnen.

Uw persoonsgegevens en derden
Uw persoonsgegevens worden door ons niet aan derden verstrekt tenzij:
a.    deze doorgifte noodzakelijk is in het kader van de verlening van onze diensten; 
b.    deze doorgifte geschiedt aan een verwerker, met welke verwerker wij een overeenkomst hebben gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ter bescherming van deze persoonsgegevens;
c.    wij op grond van een wettelijke bepaling gehouden zijn persoonsgegevens door te geven;
d.    een rechterlijke uitspraak ons verplicht deze gegevens aan een derde te verstrekken.
Wij hebben derden ingeschakeld voor onze boekhouding, archivering, ICT, ons CRM-systeem, websitebeheer en het versturen van mailings.

Cookies en Google Analytics 
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. Deze kunt u ook weer verwijderen. In uw internetbrowser kunt u daarnaast instellen dat cookies geblokkeerd worden.

Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Zonder deze functionele cookies kunnen niet alle elementen van onze website worden geladen.

Om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken, maken wij daarnaast gebruik van analytische cookies via Google Analytics. Google gebruikt de informatie verkregen uit deze cookies om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie te verstrekken over de effectiviteit van deze marketingtechniek. Ons Google Analytics account is ingesteld volgens de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Meer informatie over de privacygevolgen is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Sociale media
Op onze website wordt door middel van sociale mediaknoppen verwezen naar  LinkedIn, X,  Facebook en Instagram. Deze knoppen kunt u gebruiken voor informatie over ons of om ons te promoten of informatie over ons te delen op deze sociale media. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van LinkedIn, X, Facebook en Instagram, aangezien zij bepalen hoe deze sociale mediaknoppen functioneren. Door een sociale mediaknop te gebruiken wordt er door deze partijen een “social media cookie” geplaatst, zodat zij u herkennen wanneer u iets wilt delen.
Het privacybeleid van deze sociale media aanbieders verandert regelmatig. U kunt het privacybeleid van LinkedIn, X,  Facebook en Instagram lezen op hun websites.

Uw rechten 
Graag wijzen we op uw rechten bij onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op inzage
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Op verzoek zullen we u een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die we van u verwerken, de grondslag op grond waarvan wij de persoonsgegevens verwerken, de bewaartermijnen, de organisatorische en technische maatregelen die wij hebben genomen. Ook vermelden wij of we uw informatie aan derden verstrekken.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om ons te verzoeken om uw onjuiste of incomplete persoonsgegevens te rectificeren. Indien nodig zullen wij uw persoonsgegevens rectificeren en ze compleet maken.

Recht op gegevenswissing
U heeft het recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen. Wij zijn slechts in een van de volgende situaties verplicht om uw verzoek uit te voeren:
a.    Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doelen waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld en verwerkt;
b.    U trekt uw toestemming in en wij hebben geen andere rechtsgrond om uw persoonsgegevens te verwerken;
c.    U maakt bezwaar tegen het verwerken en wij hebben geen gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
d.    Uw persoonsgegevens zijn door ons onrechtmatig verwerkt;
e.    Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een op ons rustende wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op beperking
U heeft het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in een van de volgende situaties:
a.    U betwist de juistheid van uw persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;
b.    De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van uw persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan beperking van de verwerking;
c.    Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel van onze verwerking maar u heeft uw persoonsgegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
d.    U heeft bezwaar gemaakt tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens en we zijn aan het overwegen of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan uw gerechtvaardigde gronden.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in een van de volgende situaties:
a.    De verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen;
b.    Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor direct marketing;
c.    Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor statistische of wetenschappelijke/historische doeleinden.

Wij kunnen echter uw verzoek afwijzen indien wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben die zwaarder wegen dan uw belangen, of wanneer de verwerking plaatsvindt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen. Op verzoek kunnen wij de persoonsgegevens voor u overdragen, als dit technisch mogelijk is. Het recht op dataportabiliteit kan alleen worden uitgevoerd wanneer aan de volgende twee gronden is voldaan:
a.    de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op het uitvoeren van een overeenkomst; en
b.    de verwerking wordt verricht via geautomatiseerde procedés.

Contact
U kunt bij ons een verzoek indienen ter uitoefening van een of meerdere van bovenstaande rechten. Graag ontvangen wij bij dit verzoek uw contactgegevens, zodat wij contact met u kunnen opnemen naar aanleiding van uw verzoek. Wij behouden het recht voor om u te vragen zich te identificeren. In beginsel geschiedt de uitvoering van het verzoek kosteloos, maar in sommige gevallen kan het mogelijk zijn dat een redelijke vergoeding wordt gevraagd. 

U kunt uw verzoek per brief of per e-mail aan ons versturen op het in dit privacybeleid aangegeven adres of e-mailadres. Wees in uw verzoek zo duidelijk en precies als mogelijk. Vermeld in ieder geval welk recht u wilt uitoefenen en op welke gronden.

Binnen één maand zullen wij u informeren over het vervolg dat aan uw verzoek wordt gegeven. Indien het niet mogelijk is om binnen één maand aan uw verzoek te voldoen zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Indien blijkt dat wij geen gevolg aan uw verzoek kunnen geven zullen wij de afwijzing aan u motiveren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat uw privacyrechten geschonden worden. Wij stellen het echter op prijs als u de reden van de klacht eerst aan ons voorlegt, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Wijzigingen privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid aan te vullen of te wijzigen. De meest recente versie van ons privacybeleid staat op onze website.
Ons privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 21 februari 2024.