artikelen

artikelen

Ruby Nefkens voor 'Vakblad Meubel', 23 augustus 2015

Spoedeisend belang
Een belangrijke voorwaarde voor het kunnen voeren van een kort geding is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Als er geen spoedeisend belang (meer) is, dan strandt de vordering in kort geding. Wat is ook al weer een kort geding en wat houdt het spoedeisend belang in?

Een kort geding is een hele snelle procedure waarbij de rechter, binnen veertien dagen na behandeling van de zaak, uitspraak doet. Hoe snel de behandeling van de zaak kan plaatsvinden is afhankelijk van de spoedeisendheid van de zaak. Als bekend is dat op een meubelbeurs een inbreukmakend (namaak) meubel wordt getoond en de beurs begint volgende week, dan kan de zitting voordat de beurs begint plaatsvinden. De rechter zal dan ook meteen uitspraak doen, in elk geval voordat de beurs begint. Als de rechter van mening is dat er inderdaad sprake is van inbreuk, dan zal hij de inbreukmakende partij verbieden het meubel op de beurs te tonen en verder in de handel te brengen. Daarop staat een flinke dwangsom, zodat het verbod ook gehandhaafd kan worden.

Een kort geding kan alleen gevoerd worden als er sprake is van een spoedeisend belang. Het hiervoor geschetste voorbeeld geeft dat al aan. Er kan niet gewacht worden totdat de rechter in een gewone, zogenaamde bodemprocedure, een uitspraak doet, want dat duurt tenminste een jaar. Er moet direct gehandeld kunnen worden.

In de meeste zaken waarin sprake is van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrecht, modelrecht, merkenrecht of octrooirecht, is sprake van een spoedeisend belang. De inbreuk moet zo snel mogelijk gestopt kunnen worden, omdat inbreuk op intellectuele eigendomsrechten heel schadelijk is. Inbreuk op deze rechten wordt in de meeste gevallen dus in een kort geding aan de kaak gesteld. 

De voorwaarde voor het hebben van een spoedeisend belang brengt ook met zich mee dat niet te lang gewacht kan worden voordat zo’n kort geding gestart wordt. Wanneer de inbreuk bekend is, zal dus actie moeten worden genomen.

In een recente zaak waarin de rechthebbende op de handelsnaam ‘Parfumswinkel’ het gebruik van de naam ‘Parfumswebwinkel’ wilde laten stoppen, ging het mis. Kennelijk had Parfumswinkel de gebruiker van de website Parfumswebwinkel gesommeerd om dat gebruik te stoppen, maar wachtte vervolgens 1,5 jaar voordat het kort geding werd gestart. Dat vond de rechter te lang. Voor dat lange wachten waren ook geen goede redenen aangegeven. De rechter komt tot de conclusie dat in die periode net zo goed een gewone procedure gevoerd had kunnen worden en neemt de zaak niet in behandeling. Parfumswinkel wordt daarbij bovendien in de advocaatkosten van Parfumswebwinkel veroordeeld.

Bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is het dan ook zaak om snel te handelen. Ten eerste om ervoor te zorgen dat, als de inbreuk ondanks sommatie niet wordt gestopt, de rechter in kort geding een verbod kan uitspreken. Ten tweede om ervoor te zorgen dat de schade niet groter wordt. Als er inbreuk is, is er al schade. Door snel en adequaat te handelen, wordt grotere schade voorkomen.

Ruby Nefkens
nefkens
+31 (0)6 43 36 80 63

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Ruby Nefkens en Van der Steenhoven advocaten aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail