artikelen

artikelen

Anantha Vos, 29 juni 2016

WNT + Wwz = dubbele ontslagvergoeding voor de topfunctionaris?
De Wet Normering Topinkomens (WNT) bepaalt dat een topfunctionaris geen hogere uitkering wegens beëindiging van het dienstverband mag ontvangen dan € 75.000 bruto, of een jaarsalaris indien dat lager is. Uitkeringen die rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeien uit een algemeen verbindend verklaarde CAO of een wettelijk voorschrift, zijn hiervan uitgezonderd. Deze vergoedingen worden dus niet door de WNT genormeerd. Een voorbeeld van een vergoeding die rechtstreeks, dwingend en eenduidig kan voortvloeien uit de wet is de transitievergoeding.

Recent heeft de kantonrechter Amsterdam hierover een uitspraak gedaan. Een vereniging en haar algemeen directeur hebben op gezamenlijk verzoek aan de kantonrechter gevraagd of het is toegestaan dat zij, naast de transitievergoeding, een aanvullende vergoeding overeenkomen, waardoor het totaal hoger uitkomt dan het maximum op grond van de WNT. De kantonrechter heeft geoordeeld dat dat niet is toegestaan. Want, zo stelt de kantonrechter, ten tijde van de inwerkingtreding van de WNT was de Wwz (en dus de transitievergoeding) nog niet in werking getreden. Bij de WNT heeft de wetgever daarom geen rekening gehouden met de transitievergoeding. En het kan volgens de kantonrechter nooit de bedoeling van de wetgever zijn geweest dat de twee vergoedingen cumuleren.

De kantonrechter heeft het hier naar mijn mening niet bij het juiste eind. De WNT is duidelijk. Zij staat toe dat naast de transitievergoeding een aanvullende vergoeding van maximaal € 75.000 bruto (of een jaarsalaris indien dat lager is), kan worden afgesproken. De wetgever heeft erkend dat dit op basis van de huidige WNT mogelijk is. Onlangs is een concept wetsvoorstel opgesteld (de Evaluatiewet WNT) met als doel om een aantal knelpunten van de WNT op te lossen. Daarbij heeft de wetgever aangegeven dat ervoor is gekozen om met dit wetsvoorstel (waarvan de beoogde inwerkingsdatum 1 januari 2017 is) nog geen wijziging aan te brengen in het systeem van de normering van de ontslagvergoeding. De wetgever wil de tijd nemen om na te denken over een passende oplossing ten aanzien van de samenloop van de vergoedingen. Hiermee is dus nog niet gezegd dat de wetgever ook gaat bepalen dat een cumulatie in het geheel zal worden verboden. Met het oordeel dat cumulatie niet is toegestaan, loopt de kantonrechter dus op de zaken vooruit.

Het is van belang om te realiseren dat een transitievergoeding alleen van de normering van de WNT is uitgezonderd indien de topfunctionaris daar op grond van de wet recht op heeft. De Wwz bepaalt dat een transitievergoeding niet is verschuldigd als partijen een beëindigingsovereenkomst sluiten. Om te komen tot een cumulatie van de vergoedingen is het dus noodzakelijk dat de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever eindigt door middel van opzegging of ontbinding, en niet door middel van een beëindigingsovereenkomst. 

Wilt u meer informatie over de (on)mogelijkheden bij het sluiten van vertrekregeling met een topfunctionaris? Neem dan gerust contact op.

Anantha Vos
vos@vandersteenhoven.nl
+31 6 43 36 80 65

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Anantha Vos en Van der Steenhoven advocaten aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl