week van

week van

Marjon Schlimbach, 20 november 2017

Checklist voor een goede arbeidsovereenkomst
De economie groeit en de werkgelegenheid trekt aan. Bij het aannemen van personeel is het belangrijk dat u de afspraken goed vastlegt in de arbeidsovereenkomst. Ik heb voor u enkele aandachtspunten uitgelicht voor het opstellen van een goede arbeidsovereenkomst.

Vaste onderdelen
Uit de wet vloeit voort dat u minimaal de volgende onderdelen schriftelijk moet vastleggen:

 1. naam en woonplaats van werkgever en werknemer;
 2. standplaats(en);
 3. functie of aard van de arbeid;
 4. tijdstip van indiensttreding;
 5. duur van de arbeidsovereenkomst (bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd);
 6. aantal vakantiedagen of wijze van berekening;
 7. opzegtermijn voor werkgever en werknemer;
 8. salaris en termijn van uitbetaling;
 9. gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week.

  Als punt 6 t/m 9 in een toepasselijke cao staan, kan worden volstaan met een verwijzing naar die cao.

  Daarnaast zijn er een aantal onderdelen, die u alleen schriftelijk moet vastleggen indien dit van toepassing is:
   
 10. deelname aan een pensioenregeling;
 11. als de werknemer langer dan een maand buiten Nederland werkzaam zal zijn: allerlei extra informatie in dit verband;
 12. de toepasselijke cao;
 13. of de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst is.

Ga telkens na welke soort arbeidsovereenkomst het meest geschikt is voor uw situatie. De verplichting tot het schriftelijk vastleggen van de gegevens genoemd in punt 1 t/m 13 geldt ook bij het aangaan van flexibele arbeidsrelaties, zoals op basis van een oproepovereenkomst (nul uren en min-max), thuiswerkovereenkomst of uitzendovereenkomst. In dat geval geldt als extra verplichting in de overeenkomst aan te geven welke soort overeenkomst naar uw oordeel is afgesloten.

Optionele bepalingen
Naast bovengenoemde vaste onderdelen, kunt u bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst onder meer het opnemen van de volgende bepalingen overwegen:

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst:

 • proeftijdbeding (bij arbeidsovereenkomsten langer dan zes maanden);
 • tussentijds opzegbeding (bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd).

Bescherming van uw bedrijfsbelangen:

 • geheimhoudingsbeding;
 • verbod op nevenwerkzaamheden;
 • concurrentie- en relatiebeding (als het een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd betreft inclusief motivering waarom het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen);
 • intellectueel eigendomsbeding;
 • boetebeding.

Wijziging van de arbeidsovereenkomst:

 • eenzijdig wijzigingsbeding.

Up to date?
Het arbeidsrecht blijft in ontwikkeling. Na de invoering van de Wet werk en zekerheid, wordt in het op 10 oktober 2017 gepresenteerde Regeerakkoord opnieuw een reeks aan arbeidsrechtelijke veranderingen aangekondigd. Het is daarom belangrijk uw modellen en beleid ten aanzien van het sluiten van arbeidsovereenkomsten regelmatig opnieuw onder de loep te nemen.

Tijdens onze Client Class Arbeidsrecht op donderdag 30 november a.s. praten we u graag bij over de actualiteiten binnen het arbeidsrecht. Meld u aan. U bent van harte welkom!

Marjon Schlimbach
schlimbach
+31 6 86 83 53 04

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail