de week van

de week van

Harm Eland, 20 oktober 2020

Het verbod op dividend- en bonusuitkering onder de NOW 3.0
Dividend- en bonusuitkeringen liggen ten tijde van crisis onder een vergrootglas, ook nu weer. De coronapandemie brengt immers grote gevolgen mee voor de financiële positie van veel ondernemingen. In sommige gevallen is het in het belang van de vennootschap verstandig om dividendvoorstellen te heroverwegen en een grotere buffer aan eigen vermogen aan te houden dan gebruikelijk. 

Voor ondernemers die zich op staatssteun beroepen is de afweging rondom het doen van uitkeringen minder complex. Het afzien van dividend- en bonusuitkeringen is namelijk een belangrijke voorwaarde om voor de loonkostensubsidieregeling NOW in aanmerking te komen. Het mag volgens minister Koolmees niet zo zijn dat de financiële verlichting die de NOW biedt, direct of indirect voor dergelijke uitkeringen of de inkoop van eigen aandelen wordt aangewend. Overtreding van het uitkeringsverbod heeft verstrekkende gevolgen: de grondslag voor de subsidie vervalt in dat geval volledig en al verstrekte voorschotten worden teruggevorderd. Al met al genoeg reden om het uitkeringsverbod als voorwaarde voor loonkostensubsidie onder de NOW-3 eens nader onder de loep te nemen.

Welke uitkeringen vallen onder het uitkeringsverbod?
Zoals u wellicht bekend is, is de NOW per 1 oktober jl. met negen maanden verlengd tot aan 30 juni 2021. De NOW-3 is opgedeeld in drie tijdvakken van elk drie maanden. Om als ondernemer voor de loonkostensubsidie in aanmerking te komen is het niet toegestaan om voor het eerste tijdvak over 2020, en voor het tweede en derde tijdvak over 2021:

  • Dividenden uit te keren aan aandeelhouders; 
  • bonussen uit te keren aan de Raad van Bestuur, bestuur en directie; of 
  • eigen aandelen in te kopen. 

Het verbod heeft dus deels betrekking op uitkeringen ‘over 2020’ en deels op uitkeringen ‘over 2021’. Dat wil zeggen, uitkeringen waarover in de jaarvergaderingen van respectievelijk 2021 en 2022 wordt beslist. Onder het dividendverbod vallen alle dividend- en winstuitkeringen aan aandeelhouders (zowel binnen als buiten het concern) en derden. Qua bonussen en winstdeling ziet het verbod op alle vormen van variabele beloning.

Het begrip bestuur, directie (of management) moet in het kader van het verbod op bonusuitkering breed worden opgevat. Bestuursleden, directieleden of leden van het management die “het beleid bepalen” vallen onder de reikwijdte van het uitkeringsverbod (zo bijvoorbeeld ook interim-managers). De interne naam die hieraan wordt gegeven is irrelevant, waardoor omzeilingsconstructies veelal bot zullen vangen.

Voor wie geldt het uitkeringsverbod?
Wat betreft de reikwijdte van het uitkeringsverbod wordt binnen de systematiek van de NOW-3 onderscheid gemaakt tussen ondernemingen waarvoor:
 

  1. De “individuele regel” geldt: er wordt een voorschot van ten minste €100.000 verstrekt, of de totale NOW-subsidie wordt op een bedrag van minimaal €125.000 vastgesteld (in beide gevallen is 20% omzetverlies vereist; vanaf het tweede tijdvak 30%);
     
  2. de “concern-hoofdregel” geldt: het omzetverlies wordt op concernniveau bezien, het omzetverlies van het concern dient ten minste 20% te bedragen (vanaf het tweede tijdvak 30%);
     
  3. de “concern-uitzondering” geldt: een werkmaatschappij lijdt ten minste 20% omzetverlies, maar het omzetverlies op concernniveau bedraagt minder dan 20% (vanaf het tweede tijdvak 30%). 

Net als bij de NOW-2, geldt het verbod om dividend dan wel bonussen uit te keren of eigen aandelen in te kopen bij gevallen (1) en (2) slechts voor de rechtspersoon die de aanvraag doet. Bij de concern-uitzondering (geval 3) behelst het uitkeringsverbod een ruimere verplichting nu de rechtspersoon op grond van de concern-hoofdregel niet voor subsidie in aanmerking zou komen. Hier betekent het dividendverbod dat alle rechtspersonen in het concern en ook de moedermaatschappij geen dividend uit mogen keren. Het bonusverbod geldt hier ‘slechts’ ten aanzien van het groepshoofd (of de moedermaatschappij) en de rechtspersoon die de aanvraag doet. Een beroep op subsidie in het geval van (3) vergt dan ook aanzienlijke toewijding van het gehele concern.

Conclusie
Nu de tweede coronagolf een feit is, zal NOW-subsidie voor veel werkgevers (nog steeds) onmisbaar zijn. Ondernemers die een beroep doen op NOW-subsidie dienen op het brede toepassingsbereik van het uitkeringsverbod bedacht te zijn. De gevolgen van overtreding zijn verstrekkend, nu een ondernemer daarmee zijn recht op toekomstige en al ontvangen loonkostensubsidie verliest.

Wilt u meer weten over het uitkeringsverbod en de NOW-3? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Harm Eland
eland 
+31 6 86 82 58 55

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail