de week van

de week van

Marjon Schlimbach, 4 mei 2017

Medezeggenschap en zelfsturing
Medezeggenschap. Een onderwerp waar u in diverse situaties mee te maken krijgt. Daarom praten wij u hierover graag bij tijdens onze Client Class Arbeidsrecht op 18 mei a.s. Deze week alvast een voorzet. Welke regels gelden ook alweer voor het wel/niet instellen van een ondernemingsraad (OR) en personeelsvertegenwoordiging (PvT)? En zijn er alternatieven om meer betrokkenheid bij werknemers te creëren?

Instellingsgrens ondernemingsraad
Iedere onderneming waar in de regel 50 of meer werknemers werkzaam zijn, is verplicht een OR in te stellen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen fulltime en parttime werknemers. Daarnaast tellen uitzendkrachten mee wanneer zij minimaal 24 maanden in de onderneming werkzaam zijn. De ondernemer heeft verschillende verplichtingen tegenover de OR, waaronder: het plegen van overleg, het verstrekken van informatie, het vragen van advies en instemming en het verlenen van faciliteiten en rechtsbescherming.

Als een ondernemer ondanks de wettelijke verplichting géén OR heeft ingesteld, dan kan het instellen van een OR door belanghebbenden bij de kantonrechter worden afgedwongen. Hetzelfde geldt ten aanzien van de hierna te bespreken PvT. Bovendien kan de ondernemer met uiteenlopende gevolgen worden geconfronteerd. Zo kan de kantonrechter dit meewegen in zijn beslissing op een ontbindingsverzoek en kan dit vertraging opleveren bij de behandeling van een aanvraag voor collectief ontslag bij het UWV. Ook kan dit leiden tot negatieve publiciteit, zoals modeketen Primark vorige maand ervaren heeft.  

Medezeggenschap in kleinere ondernemingen
Voor ondernemingen waar in de regel tussen de 10 en 50 personen werken, kan de ondernemer een PvT instellen. De instelling van een PvT is alleen verplicht als de meerderheid van de werknemers daartoe verzoekt. Daarnaast kan de PvT ook onverplicht worden ingesteld in ondernemingen met minder dan 10 werknemers. Ook aan de PvT kent de wet diverse bevoegdheden toe, zoals het recht op informatie en een (beperkt) advies- en instemmingsrecht. Tot slot geldt voor ondernemingen waar geen OR of PvT is ingesteld, dat de ondernemer minstens twee keer per jaar een personeelsvergadering moet houden.

Nieuwe werkwijzen
Een aantal ondernemingen kiest tegenwoordig voor nieuwe werkwijzen om de betrokkenheid van werknemers te vergroten. Bent u hier nieuwsgierig naar? Onze gastspreker Arko van Brakel behandelt tijdens de aanstaande Client Class in het kader van vernieuwing en innovatie onder andere de zogenoemde ‘Semler-methode’: een businessmodel waarbij betrokkenheid van medewerkers wordt gecreëerd door meer zelfsturing en meer ondernemerschap.

Wilt u meer weten over medezeggenschap (en andere actualiteiten op het gebied van arbeidsrecht)? Meld u dan nu aan voor onze Client Class Arbeidsrecht op donderdag 18 mei a.s.!

Marjon Schlimbach
schlimbach
+31 6 86 83 53 04

 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail