de week van

de week van

Maartje van Asten, 19 maart 2018

Bescherm uw bedrijfsgeheim
U investeert als bedrijf in het verkrijgen en ontwikkelen van knowhow. En natuurlijk wilt u uw bedrijfsgeheimen, zoals informatie over marktstrategieën maar ook informatie over uw klanten, graag beschermen. Goede bedingen in de arbeidsovereenkomst, zoals een geheimhoudings- en relatiebeding met een boetebeding, helpen daarbij.

Uiterlijk op 9 juni a.s. dient de Europese Richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen geïmplementeerd te zijn en het Wetsvoorstel bescherming bedrijfsgeheimen te zijn afgerond. Goed nieuws nu deze wet extra handvatten geeft voor het aanpakken van de schenders van de bedrijfsgeheimen. Denk aan (ex-)werknemers, maar ook een concurrent die bewust gebruikt maakt van uw bedrijfsinformatie verkregen via uw (ex-)werknemer. In de wet wordt een definitie opgenomen van het begrip ‘bedrijfsgeheim’ en bepaald wordt onder welke omstandigheden het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken daarvan onrechtmatig is.

De noodzaak om uw medewerker die toegang heeft tot een bedrijfsgeheim aan geheimhouding te binden, blijft bestaan. Een bedrijfsgeheim wordt namelijk alleen beschermd als u ‘redelijke maatregelen’ heeft getroffen om de informatie geheim te houden. Een geheimhoudingsbeding is zo'n redelijke maatregel. Van een inbreuk op een bedrijfsgeheim is bijvoorbeeld sprake wanneer iemand die beveiliging doorbreekt en het bedrijfsgeheim verder verspreidt of gaat gebruiken, of wanneer iemand de overeengekomen geheimhoudingsplicht niet nakomt.

Dat er niet te licht over een geheimhoudingsbeding gedacht moet worden, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag. Aangetoond was dat werknemer omzetlijsten van het zusterbedrijf van werkgever had laten zien aan haar vader en partner. Op diezelfde omzetlijsten stonden ook de namen en de cosmetische behandelingen van diverse klanten. Werkgever is bang dat het voortbestaan van haar onderneming in gevaar komt als bekend wordt dat de gegevens van haar klanten niet veilig zijn. Ondanks dat het hier om de gegevens van het zusterbedrijf gaat, oordeelt de rechter dat de administratie van deze onderneming onder de werkzaamheden van de werkneemster valt. En dat betekent dat ook hierop het geheimhoudingsbeding van toepassing is. Werknemer stelt dat de informatie nooit bij een concurrent terecht is gekomen en enkel gedeeld is met haar vader en partner. De rechter matigt de boete, maar veroordeelt  werknemer toch tot betaling van een bedrag van € 5.000,- aan de werkgever. Ook dient de werknemer alle documenten die in haar bezit zijn aan de werkgever terug te geven.

Waarom een geheimhoudingsbeding?
Door middel van een geheimhoudingsbeding kan de verplichting tot geheimhouding van bepaalde bedrijfsgegevens worden ingevuld. Aan te raden is een boetebeding te koppelen aan het niet nakomen van het beding. Schendt de werknemer zijn geheimhoudingsplicht, dan kan betaling van een boete gevorderd worden. Daarvoor hoeft de werkgever niet te bewijzen dat hij schade heeft geleden als gevolg van het handelen in strijd met het geheimhoudingsbeding en hoe hoog die schade is. Dat kan handig zijn omdat het in de praktijk lastig is aan te tonen wat de concrete schade is geweest van het ‘lekken’ van vertrouwelijke informatie.

Voor geheimhoudingsbedingen gelden geen wettelijke vormvoorschriften. Het is belangrijk duidelijk af te spreken wat de geheimhoudingsverplichting van de werknemer concreet inhoudt. Bijvoorbeeld dat uw werknemer vertrouwelijke informatie niet deelt met andere personen, met uitzondering van personen binnen de eigen organisatie die daartoe bevoegd zijn. Of de manier waarop omgegaan wordt met vertrouwelijke informatie, zoals het opslaan van bestanden en dossiers, het kopiëren daarvan en het al dan niet versleuteld verzenden van bestanden.

What’s next
Inventariseer nu alvast of de informatie die uw onderneming wil beschermen, aangemerkt kan worden als een ‘bedrijfsgeheim’. Daarbij moet bekeken worden of er stappen zijn ondernomen om deze informatie vertrouwelijk te houden. Stap één is het geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst checken.

Maartje van Asten
vanasten@vandersteenhoven.nl
+31 6 43 36 80 52

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl