de week van

de week van

Eline Lam, 3 januari 2018

Besluit lagere omzetdrempels concentraties in de zorg verlengd tot 2023
Op de valreep heeft de Minister van Economische Zaken het ‘Besluit tijdelijke verruiming toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen’ verlengd. Het Besluit zou op 1 januari 2018 vervallen, maar blijft nu geldig tot 2023.

Omzetdrempels
Op grond van dit Besluit moeten concentraties (fusies, overnames, joint ventures) van zorgaanbieders sneller worden gemeld bij de ACM. Zorgaanbieders moeten een voorgenomen concentratie bij de ACM melden als zij in het voorafgaande kalenderjaar in Nederland:

  • Gezamenlijk een omzet van EUR 55 miljoen hebben behaald, en;
  • Afzonderlijk (ten minste twee partijen) een omzet van EUR 10 miljoen hebben behaald, waarvan meer dan EUR 5,5 miljoen is behaald met het verlenen van zorg. Het betreft hier alleen zorg die wordt verleend op basis van de Wlz, Zvw en bepaalde Wmo-zorg. 

De verlaagde omzetdrempels in de zorg zijn van kracht naast de reguliere omzetdrempels op grond van art. 29 Mededingingswet (gezamenlijk een omzet van EUR 150 miljoen, afzonderlijk een omzet van EUR 30 miljoen).

Melden bij NZa en ACM
Voorafgaand aan de melding bij de ACM moet een voorgenomen concentratie in de zorg veelal worden gemeld bij de NZa. De NZa toetst of de zorgaanbieders bij hun concentratieplannen voldoende rekening hebben gehouden met de gevolgen voor patiënten en medewerkers. Ook toetst de NZa of ondernemingsraden en cliëntenraden voldoende en op tijd zijn betrokken bij de concentratieplannen.

Kritiek op de verlaagde zorgdrempels
Vanuit de zorgsector is al langere tijd kritiek op deze verlaagde omzetdrempels. De afgelopen vijf jaar hebben de verlaagde omzetdrempels tot 35 extra concentratiemeldingen geleid. Geen van deze meldingen hebben geleid tot een (voorlopig) concentratieverbod. 90% van deze gevallen werd met een verkort besluit afgedaan (waarbij de ACM eenvoudig kon vaststellen dat de mededinging niet in gevaar kwam door de concentratie).

Zorgaanbieders vragen zich af of met verlaging van de omzetdrempels mededingingsbeperkende concentraties in de zorg worden voorkomen. Tegelijkertijd is de melding wel een zware administratieve belasting voor de zorgaanbieder. Tijd en geld dat daarmee niet wordt besteed aan het verlenen van zorg.

Vragen over concentratietoezicht in de zorg? Ik hoor het graag!

Eline Lam
lam@vandersteenhoven.nl
+31 6 43 36 80 61

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl