de week van

de week van

Matthijs Bos, 7 april 2020

De eerste wijzigingen in de NOW regeling
In de VDS Nieuwsbrief van 1 april jl. las u over de NOW-regeling die op 2 april in werking is getreden. Tekenend voor de extreme snelheid van deze regeling heeft minister Koolmees al op 3 april de eerste wijzigingen doorgevoerd. Het loket om de NOW aan te vragen is op 6 april open gegaan, dus deze wijzigingen worden meteen al vanaf het begin meegenomen. Wat zijn de wijzigingen?

 1. Ontslag tijdens de NOW-regeling heeft een groter negatief financieel effect
  U wist al dat de regering werkgevers wil ontmoedigen om werknemers te ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen tijdens de periode waarin subsidie wordt verleend. De loonsom van de ontslagen werknemers wordt dan verhoogd met 50% en van de subsidie afgehaald. Echter, tot 4 april gold hierover wél het percentage omzetverlies. Dus als dit percentage 50% was, dan had deze aftrek maar effect op de helft van de subsidieverlening. Dat is nu gewijzigd. Het percentage omzetverlies wordt buiten beschouwing gelaten wanneer de aftrek wegens ontslag wordt berekend. Daarmee kan ontslag wegens bedrijfseconomische redenen een veel groter negatief financieel effect hebben.

  Hetzelfde gold al voor de loonsomvermindering. Als de werkgever tijdens de maanden maart, april, mei een lagere loonsom heeft in vergelijking tot de maand januari (bijvoorbeeld door het niet meer oproepen van oproepkrachten of het laten aflopen van contracten voor bepaalde tijd), dan wordt het verschil zonder toepassing van het percentage omzetverlies van de subsidie afgetrokken. Opmerkelijk was dat wanneer een werkgever een niet zo hoog percentage omzetverlies had (bijvoorbeeld 50%), het negatieve effect op de subsidie door loonsomvermindering groter was dan wanneer een werkgever werknemers zou ontslaan, ook al zou daarmee eenzelfde besparing op de loonkosten zijn gemoeid. Dat is nu gecorrigeerd. Ontslag heeft nu een groter negatief effect.

  In de toelichting op deze wijziging licht de minister ook nog toe dat wanneer een werkgever besluit om ontslagaanvragen bij het UWV in te dienen tijdens de subsidieperiode aannemelijk moet worden gemaakt dat NOW-subsidie in zijn geval geen oplossing biedt. Naast een negatieve financiële prikkel worden ontslagaanvragen dus ook extra kritisch door het UWV beoordeeld.
   
 2. Werkgevers met een buitenlands bankrekeningnummer
  Het is mogelijk dat werkgevers een buitenlands rekeningnummer hebben gekoppeld aan het loonheffingennummer waarmee de NOW wordt aangevraagd. Het is voor het UWV om uitvoeringstechnische redenen echter niet mogelijk hiermee te werken. Die werkgevers krijgen nu vier weken de tijd om alsnog een Nederlands rekeningnummer door te geven.
   
 3. Verlenging termijn voor de vaststelling van de subsidie
  De termijn om de subsidie (na de periode waarover subsidie is verleend) vast te stellen wordt verlengd van 22 naar 52 weken. Om misbruik te voorkomen wil het UWV gerichte controles kunnen uitvoeren. Dat neemt tijd in beslag. Het UWV belooft evenwel nog steeds dat de definitieve vaststelling van de subsidie in de meeste gevallen in de eerste 22 weken zal plaatsvinden.

De snelle eenvoudige regeling die er moest komen, is er inderdaad snel gekomen, maar eenvoudig is hij niet geworden. Mocht u behoefte hebben aan meer toelichting, dan nodig ik u uit deel te nemen aan het (Engelstalig) Webinar dat ik donderdag 9 april a.s. geef in samenwerking met de Franse Kamer van Koophandel. Door middel van onderstaande link kunt u zich aanmelden:

https://www.cfci.nl/evenements/a-venir/e/event/webinaire-van-der-steenhoven.html

Matthijs Bos
bos@vandersteenhoven.nl
+31 6 43 36 80 53

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl