de week van

de week van

Laura Aalders, 14 februari 2017

Heeft de AOW’er straks ook recht op een transitievergoeding?
Sinds de inwerkingtreding van de Wwz hebben werknemers die ten minste twee jaar in dienst zijn geweest en waarbij de arbeidsovereenkomst door of vanwege de werkgever wordt beëindigd, recht op een transitievergoeding. Maar werknemers die de pensioenleeftijd hebben bereikt zijn hiervan wettelijk uitgesloten. Volgens de regering is dat gerechtvaardigd, omdat personen die deze leeftijd hebben bereikt al een vervangend inkomen ontvangen in de vorm van pensioen.

Hof
Momenteel ligt er bij het hof Den Bosch een zaak voor, waarbij een gepensioneerde werknemer aanspraak maakt op een transitievergoeding. Na ontslag is hij er qua inkomen erg op achteruit gegaan. Daarom vindt hij dat hij recht zou moeten hebben op een transitievergoeding (€ 28.000 bruto). De werknemer heeft een beroep gedaan op het verboden onderscheid naar leeftijd van de Nederlandse wetsbepaling en verwees daarbij naar Europese rechtspraak.

Volgens het hof kan de Nederlandse wet inderdaad in strijd zijn met Europese rechtspraak en regelgeving, als sprake is van een verboden onderscheid naar leeftijd. Het hof stelt namelijk dat de Nederlandse wetsbepaling in kwestie rechtstreeks gebaseerd is op de leeftijd van een werknemer en daarom mogelijk in strijd met de Richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep. Dit onderscheid naar leeftijd kan zijn toegestaan als er sprake is van een ‘legitiem doel’. Het hof twijfelt daaraan. De Nederlandse regering acht het uitsluiten van pensioengerechtigden van de transitievergoeding gerechtvaardigd, omdat deze groep niet langer afhankelijk is van inkomen uit werk. Dat hangt samen met de doelstelling van de transitievergoeding: de werknemer moet in staat worden gesteld om de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken. Maar de transitievergoeding heeft nog een andere doelstelling, namelijk compensatie van het ontslag. Het hof heeft hierover prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld.

Wat nu?
De Hoge Raad zal zich nu gaan buigen over de vraag of de uitsluiting van pensioengerechtigden van het recht op een transitievergoeding in strijd is met de Europese regelgeving. Maar voorlopig kunt u als werkgever gewoon een beroep blijven doen op de Nederlandse wet en bent u bij het ontslag van een werknemer in deze leeftijdsgroep geen transitievergoeding verschuldigd. Als de Hoge Raad oordeelt dat de Nederlandse wet in strijd is met Europese regelgeving, dan is het vervolgens aan de Nederlandse wetgever om de wet aan te passen. Overigens kan het wel zo zijn dat de Nederlandse rechter tot die tijd de specifieke wetsbepaling buiten beschouwing laat, mocht er inderdaad sprake zijn van discriminatie.

Eerst de uitspraak van de Hoge Raad afwachten. Wij houden u op de hoogte!

Fijne week!

Laura Aalders
mail@vandersteenhoven.nl
+31 (0)20 607 79 79

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl