de week van

de week van

Anantha Vos, 1 februari 2017

Het motiveren van een concurrentiebeding
Als u een concurrentiebeding wilt opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan is dat alleen mogelijk als er sprake is van “zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen”. En bij het opnemen van het beding moet een motivering zijn opgenomen: duidelijk moet zijn waarom een concurrentiebeding noodzakelijk is om de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen van de werkgever te beschermen.

Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de regering hoge eisen stelt aan de motivering van het concurrentiebeding en ook veel kantonrechters zijn daarvan uitgegaan. De te beschermen belangen moeten heel specifiek worden omschreven en er moet een verband worden gelegd met de feitelijke kennis en kunde van de werknemer in kwestie.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden stelt minder strenge eisen aan de motivering. Het betrof hier een accountmanager van een koffiebranderij. In zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd was een concurrentiebeding opgenomen op grond waarvan het hem niet was toegestaan om na afloop van de arbeidsovereenkomst bij een concurrent in dienst te treden. De werkgever had de volgende motivering opgenomen:

“Aangezien werknemer vanuit zijn functie als accountmanager in aanraking komt met zeer vertrouwelijke informatie over werkgever en contact heeft met relaties van het bedrijf en kennis neemt van cijfers, marges, strategieën, prijsafspraken etc., heeft werkgever een zwaarwichtig belang bij het overeenkomen van het concurrentiebeding.”

Ondanks dat de te beschermen belangen niet heel specifiek zijn omschreven, acht het hof deze motivering voldoende. Op basis van deze motivering had voor de werknemer namelijk duidelijk moeten zijn dat hij kennis zou nemen van gegevens waarvan het voor de werkgever van belang was dat de concurrent daarvan geen kennis zou nemen.

Deze uitspraak is voor werkgevers – die vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen een concurrentiebeding willen opnemen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd – gunstig. Ook een meer algemeen geformuleerde motivering kan voldoende zijn, zolang maar wordt aangegeven welke (geconcretiseerde) kennis de werkgever wil beschermen en wat het verband is met de functie van de betreffende werknemer.

Ik ben benieuwd of deze lijn zich voortzet in de rechtspraak. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte!

Anantha Vos
vos@vandersteenhoven.nl
+31 (0) 6 43 36 80 65

 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl