de week van

de week van

Maartje Tan, 8 maart 2019

Past precies!
Deze week viel mijn oog op een ‘vorm’ van herplaatsen in een passende functie tijdens een reorganisatie: de proefplaatsing. 

De vraag die bij herplaatsen in een passende functie bij reorganiserende werkgevers vaak opspeelt is: hoe weet ik of de werknemer wel echt geschikt is voor de passende functie waarop hij wil solliciteren? Een proefplaatsing zou hier het antwoord op kunnen zijn. Werkge-ver en werknemer spreken bij een dergelijke herplaatsing een termijn af waarbinnen in de praktijk wordt gekeken of de functie passend is. De werknemer is dan dus nog niet daadwer-kelijk herplaatst. Mocht na afloop van de proefplaatsing blijken dat de werknemer niet ge-schikt is voor de functie, dan kan de werkgever alsnog een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen indien er geen andere passende mogelijkheden zijn binnen het bedrijf. 

Het is bij een proefplaatsing wel van belang dat de werkgever voldoende duidelijkheid geeft aan de werknemer over de doelstellingen en het verloop van de proefperiode. Laat ik dit illu-streren aan de hand van een uitspraak van de kantonrechter. 

Een voorbeeld uit de praktijk 
Het gaat in deze zaak om een functie die is komen te vervallen in een reorganisatie. Werk-nemer in de betreffende functie heeft in dit geval een nieuwe functie op het oog, maar werk-gever twijfelt of deze passend is. De werkgever heeft aan werknemer vervolgens 6 maanden de tijd gegeven om zich te bewijzen in deze eventueel passende functie door middel van een proefplaatsing. In deze periode heeft werkgever drie voortgangsgesprekken met werknemer gevoerd. De proefperiode is daarna afgesloten met een eindbeoordelingsgesprek, waarin werknemer is medegedeeld dat zijn functioneren met een onvoldoende is beoordeeld en de proefplaatsing niet geslaagd is. Desondanks liet de werkgever de werknemer doorwerken en is er 7 maanden gewacht met het aanvragen van de ontslagvergunning bij het UWV. 

Het UWV heeft vervolgens geweigerd om toestemming voor het ontslag te verlenen. Er is volgens het UWV onvoldoende gebleken dat de herplaatsing niet succesvol is verlopen. Aan-sluitend oordeelde ook de kantonrechter negatief op het ontbindingsverzoek, en ontbond de arbeidsovereenkomst niet. 

Tijdens een proefplaatsing mag er volgens de kantonrechter van een werkgever verwacht worden dat hij duidelijk en zorgvuldig met de werknemer communiceert over de concrete verwachtingen ten aanzien van het functioneren van die werknemer, het tijdsbestek waarin een bepaald niveau van functioneren behaald moet zijn én over de wijze waarop dat functio-neren beoordeeld wordt. De werkgever heeft volgens de kantonrechter in de voortgangsge-sprekken aan werknemer onvoldoende duidelijkheid geboden over het functioneren van de werknemer. Ook heeft de werkgever niet aan werknemer gemeld dat de proefplaatsing ver-lengd was. Het is voorstelbaar dat de werknemer daardoor in de veronderstelling was dat hij definitief geplaatst was in de nieuwe functie. Daarnaast heeft de werkgever niet voortvarend genoeg gehandeld door de werknemer te laten doorwerken nadat hij geoordeeld had dat de werknemer niet geschikt was voor de functie. 

Al met al heeft werkgever werknemer te lang in onzekerheid gelaten over zijn positie binnen de organisatie. De geschepte onduidelijkheid en onzekerheid komen hiermee voor rekening en risico van werkgever.

Kortom: proefplaatsing is een geschikte manier om te onderzoeken of een functie passend is, maar zorg ervoor dat je als werkgever voldoende duidelijkheid biedt. Zo wordt een proefplaat-sing voor werkgever én werknemer een passend middel.

Heeft u hierover vragen? Neem gerust contact met ons op.   

Maartje Tan
tan@vandersteenhoven.nl
+31 6 43 36 80 64

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl