de week van

de week van

Lisanne van Geest, 18 augustus 2017

Recht op transitievergoeding voor zieke werknemers en oudere werknemers. Wat vindt u hiervan? 
Regelmatig krijgen wij vragen van werkgevers over het ontslag van langdurig zieke werknemers. Kunnen ze het beste kiezen voor een ontslag met betaling van de transitievergoeding of een slapend dienstverband houden? Geen eenvoudige keuze. Allerlei aspecten kunnen meespelen bij deze afweging. De ene keer kiest de werkgever voor een ontslag en betaalt hij de zieke werknemer een transitievergoeding, zodat de kwestie daarmee definitief is afgerond. De andere keer valt de keuze op een slapend dienstverband, bijvoorbeeld omdat de werkgever de transitievergoeding niet kan of wil betalen. Wat zou u doen? En is het redelijk dat ook een zieke werknemer een transitievergoeding krijgt?

En dan het ontslag van oudere werknemers. Oudere werknemers hebben recht op een (veelal hogere) transitievergoeding bij ontslag. Uitsluitend als een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, bestaat geen recht op de transitievergoeding. Dit betekent dat ook een 65-jarige werknemer, die wordt ontslagen en op korte termijn de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, desondanks recht heeft op een volledige transitievergoeding. Je kunt vraagtekens plaatsen bij de redelijkheid daarvan. Onder het oude recht werd bij de berekening van de kantonrechtersformule rekening gehouden met de leeftijd. De ontslagvergoeding werd afgetopt tot maximaal het inkomensverlies tot de AOW-leeftijd. Deze aftopping geldt niet bij de transitievergoeding. Met als gevolg een volledige transitievergoeding.

Creatieve oplossing kantonrechter wordt afgestraft
Hoewel de wet duidelijk maakt dat recht bestaat op een transitievergoeding, kan dat onredelijk voelen. De kantonrechter zocht in een dergelijke situatie naar een creatieve oplossing. Wat was er aan de hand?

Een docent Frans werd na twee jaar arbeidsongeschiktheid door de school ontslagen met toestemming van het UWV. Hij was 64 jaar en 38 jaar in dienst. Over 20 maanden zou hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Aan de docent was een IVA-uitkering toegekend (vanwege de ernstige en duurzame arbeidsongeschiktheid). De werknemer vorderde betaling van de transitievergoeding van € 73.541,42 bruto.

De kantonrechter vond het niet redelijk om een volledige transitievergoeding toe te kennen. De docent is namelijk 64 jaar, langdurig arbeidsongeschikt en zal volgens de kantonrechter geen andere baan meer vinden voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd. De situatie is volgens de kantonrechter vergelijkbaar met de situatie van een werknemer die ontslagen wordt vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd zonder transitievergoeding. Naar de regels van de redelijkheid en billijkheid zou het onaanvaardbaar zijn om dat te negeren. Maar, doordat deze docent geen arbeidsinkomen heeft tot de AOW-gerechtigde leeftijd, vindt de kantonrechter het redelijk om wel een gedeeltelijke transitievergoeding toe te kennen van € 25.000 bruto.

Er is veel kritiek gekomen op deze uitspraak, omdat de uitspraak niet in overeenstemming is met de wet. Begrijpelijk dat het Hof Den Bosch de uitspraak in hoger beroep corrigeert en alsnog de transitievergoeding toekent. Dat de werknemer over 20 maanden de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, is onvoldoende voor een lagere transitievergoeding, aldus het Hof. De uitzondering voor AOW-gerechtigden is niet van toepassing. Daarnaast heeft de wetgever expliciet bepaald dat een zieke werknemer (ook als hij ernstig en duurzaam arbeidsongeschikt is) recht heeft op de transitievergoeding. De lat ligt hoog om iemand de transitievergoeding alsnog te ontzeggen omdat dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Die situatie deed zich niet voor en dus ontving de docent zijn volledige transitievergoeding. 

En nu?
Er is sprake van een alles-of-niets-situatie, zowel in geval van zieke werknemers als van oudere werknemers: 

  • Een zieke werknemer ontvangt bij ontslag de volledige transitievergoeding, maar bij een slapend dienstverband (nu) geen enkele vergoeding. 
  • Een oudere werknemer heeft bij ontslag recht op de volledige transitievergoeding. Pas als de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, bestaat geen recht op de transitievergoeding.

Voor werkgevers is het belangrijk om de verschillende mogelijkheden in kaart te brengen in geval een keuze voor eventueel ontslag aan de orde is. De school had bijvoorbeeld ook het dienstverband van de docent nog 20 maanden slapend kunnen houden, zodat daarna bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd geen transitievergoeding verschuldigd zou zijn. De wet biedt geen mogelijkheden voor een tussenoplossing, zo leerde ook de kantonrechter. Het sluiten van een beëindigingsovereenkomst met een lagere vergoeding zal een werknemer ook niet snel accepteren. 

Aanpassing van de wet lijkt me noodzakelijk om de gesignaleerde knelpunten weg te nemen. Dat gaat niet op korte termijn gebeuren. Zo is het wetsvoorstel tot compensatie van de transitievergoeding bij twee jaar ziekte in de ijskast gezet. Voorlopig zullen werkgevers het met de huidige wetgeving moeten doen. 

Heeft u hulp nodig bij het maken van een goede keuze? Neem gerust contact met mij op.

Lisanne van Geest
vangeest@vandersteenhoven.nl
+31 (0)6 86 87 06 67

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl