de week van

de week van

Nicole Stalma, 22 september 2015

Wat kost een vakantie?

In Nederland hebben werknemers recht op een minimum aantal vakantiedagen van vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Bij een fulltime dienstverband komt dit neer op vier weken per jaar. Gedurende deze vakantie behoudt een werknemer zijn recht op loon. Heeft de werknemer bij het einde van zijn dienstverband nog openstaande vakantiedagen, dan dienen deze aan de werknemer te worden uitbetaald. Wat kost zo'n vakantiedag u als werkgever eigenlijk?

Bij veel werkgevers wordt het kale salaris, of het kale salaris vermeerderd met vakantietoeslag, als uitgangspunt genomen. Dit wordt echter steeds vaker door werknemers ter discussie gesteld. Veelal terecht. Het Hof van Justitie van de EU heeft namelijk bepaald dat een werknemer gedurende zijn vakantie zijn "normale loon" dient te ontvangen. Bij de vergoeding van vakantiedagen aan het einde van het dienstverband wordt aangesloten bij het loon dat tijdens vakantie doorbetaald moet worden. Wat moet worden verstaan onder "normaal loon" (ofwel vakantieloon) is in latere uitspraken door het Hof van Justitie nader uitgelegd. Onder vakantieloon dienen naast het vaste brutosalaris te vallen alle componenten die intrinsiek samenhangen  met de taken van de werknemer (zoals een overwerktoeslag) en de vergoedingen die de werknemer ontvangt uit hoofde van zijn persoonlijke en professionele status (zoals vergoedingen die verband houden met de senioriteit van de werknemer). Daarnaast heeft ook de Nederlandse rechter een aantal uitspraken gedaan over de mee te nemen componenten bij het vaststellen van het vakantieloon. De stand van zaken is nu als volgt. Naast het basissalaris vallen de vakantietoeslag en de dertiende maand onder vakantieloon. Voor de dertiende maand geldt wel dat deze moet zijn overeengekomen en structureel moet worden uitbetaald. Een bonus behoort tot het vakantieloon indien de hoogte hiervan afhankelijk is van de prestatie van de werknemer. Het werkgeversdeel pensioenpremie valt onder het vakantieloon als de werkgever de premie ook zou hebben betaald, indien de werknemer in plaats van zijn vakantiedagen te laten uitbetalen langer in dienst was gebleven. Verder kan er vanuit worden gegaan dat overwerktoeslagen en onregelmatigheidstoeslagen tot het vakantieloon behoren indien de werkzaamheden waarvoor de toeslagen worden verstrekt, als standaardonderdeel van het werk worden gezien. Zijn er ook componenten die niet meegenomen worden? Ja, hoewel beperkt. Zuivere (on)kostenvergoedingen vallen niet onder het vakantieloon.

Op grond van de rechtspraak dienen dus vrijwel alle looncomponenten meegenomen te worden bij het vaststellen van de waarde van een vakantiedag. Het is goed om hierop bedacht te zijn om zo vervelende situaties te voorkomen. Een vordering tot uit- of nabetaling van vakantiedagen verjaart namelijk pas na 5 jaar. Dit betekent dat werknemers ook na uitdiensttreding nog een lange periode de tijd hebben om (met succes) een vordering in te stellen.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op.

Nicole Stalma
stalma@vandersteenhoven.nl
+31 (0)6 43 36 80 54

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl