de week van

de week van

Lisanne van Geest, 23 januari 2017

Wijziging van de WNT op komst: onder andere meer ruimte voor betaling ontslagvergoedingen aan topfunctionarissen
Deze week staat in het teken van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De Evaluatiewet WNT is op 17 januari 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd en biedt WNT-instellingen meer ruimte om ontslagvergoedingen te betalen aan topfunctionarissen. Behalve deze Week van… ontvangen onze klanten en relaties volgende week een speciale nieuwsbrief over de WNT met daarin informatie over de belangrijkste aandachtspunten in 2017.

Op dit moment
De huidige regels bij betaling van ontslagvergoedingen aan topfunctionarissen zijn streng. Partijen mogen een maximale ontslagvergoeding van EUR 75.000 bruto afspreken. Als een vergoeding rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit de wet of een algemeen verbindend verklaarde cao, telt die vergoeding echter niet mee voor de WNT. Een op grond van de wet verschuldigde transitievergoeding of een wachtgeldregeling uit een algemeen verbindend verklaarde cao blijft daarom dus buiten de WNT.

Knelpunten in de praktijk
De huidige regeling levert in de praktijk soms onredelijke situaties op. Bijvoorbeeld als de topfunctionaris onder de reikwijdte van een sociaal plan valt, maar geen volledige betaling mag ontvangen van de daarin opgenomen vergoedingen omdat het maximum van EUR 75.000 van toepassing is. Of als de topfunctionaris recht heeft op een vergoeding uit een niet algemeen verbindend verklaarde cao, maar deze vergoeding door de WNT gemaximeerd wordt op EUR 75.000. Anders dan de andere medewerkers van een WNT-instelling, kan de topfunctionaris geen volledige betaling ontvangen van deze collectieve vergoedingen.

Wijziging in de Evaluatiewet
De Minister ziet ook in dat dit onwenselijk is. De Evaluatiewet WNT maakt het mogelijk dat ook collectieve regelingen uit een niet algemeen verbindend verklaarde cao of vergoedingen uit een collectief sociaal plan (afgesproken met vakbonden) buiten de WNT vallen. De topfunctionaris die onder de reikwijdte van die cao of het sociaal plan valt, kan betaling ontvangen van de daaruit voortvloeiende vergoedingen. Die vergoedingen worden niet genormeerd door de WNT.

Samenloop vergoedingen
De Evaluatiewet biedt geen regeling over de samenloop tussen de wettelijke transitievergoeding en een afgesproken ontslagvergoeding van maximaal EUR 75.000. De Minister geeft aan dat hiervoor meer tijd nodig is. Met als gevolg dat het op grond van de letterlijke tekst van de WNT mogelijk lijkt zowel een wettelijke transitievergoeding te betalen én een ontslagvergoeding van maximaal EUR 75.000 bruto. En als de Evaluatiewet WNT in werking is getreden, lijkt hetzelfde te gelden voor betaling van een collectieve vergoeding uit een cao of sociaal plan bovenop een ontslagvergoeding van EUR 75.000. De wettekst van de WNT staat niet in de weg aan deze samenloop. Maar de vraag is of deze samenloop daadwerkelijk is toegestaan, omdat dit in strijd zou kunnen zijn met doel en strekking van de WNT. Zo zagen we eerder dat de kantonrechter in Amsterdam van mening was dat samenloop niet is toegestaan, omdat de WNT juist beoogt om afspraken over ontslagvergoedingen van topfunctionarissen aan banden te leggen. Voor de praktijk betekent dit dat vooralsnog geen duidelijkheid op dit punt ontstaat en dat voorzichtigheid geboden is.

Het is duidelijk: de WNT houdt ons ook in 2017 bezig!

Mocht u een WNT-vraag hebben of meer informatie over de WNT willen, dan staat het VdS WNT-team graag voor u klaar!

Lisanne van Geest
vangeest@vandersteenhoven.nl
+ 31 6 86 87 06 67

 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl