de week van

de week van

Anantha Vos, 7 juni 2016

WNT 1,2....3
Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) inwerking getreden. Een wet met als doel om beloningen van “topfunctionarissen” in de (semi)publieke sector te normeren. Hoewel de WNT nog niet lang geldt, is de wet al meerdere malen gewijzigd. En nu staan opnieuw twee nieuwe WNT-wetsvoorstellen op de agenda:

Uitbreiding personele reikwijdte WNT (“WNT 3”)
Op dit moment normeert de WNT alleen de bezoldiging van topfunctionarissen (dat zijn bijvoorbeeld de commissarissen en bestuurders). Met de WNT 3 wordt beoogd om de bezoldiging van álle medewerkers binnen een WNT-instelling te normeren. Op die wijze wordt voorkomen dat werknemers een hogere bezoldiging (kunnen) ontvangen, dan de topfunctionarissen. Overigens geldt dat de normering ten aanzien van ontslagvergoedingen alleen zal blijven gelden voor de topfunctionarissen en niet voor de overige medewerkers.

Evaluatiewet WNT
De Evaluatiewet WNT is opgesteld naar aanleiding van het eindrapport van de evaluatie van de WNT. In de praktijk loopt men bij de toepassing van de WNT tegen veel knelpunten aan en dat tracht de wetgever middels de Evaluatiewet WNT aan te passen. Zo wordt bijvoorbeeld voorgesteld om het verbod op variabele beloning te laten vervallen. Een bonus is dan toegestaan, zolang de gemaximeerde bezoldigingsnorm die voor de betreffende instelling geldt maar niet wordt overschreden. Maar de Evaluatiewet WNT stelt ook strengere maatregelen voor. Zo worden bijvoorbeeld regels voorgesteld waardoor organisaties die nu niet onder de WNT vallen tóch met de WNT te maken kunnen krijgen, omdat zij onderdeel zijn van een groepsverband waarbinnen zich één of meerdere WNT-instellingen bevinden. Daarnaast zal het te creatief omgaan met de WNT worden afgestraft; constructies die beogen om het doel en de strekking van de WNT te ondermijnen worden verboden.

De WNT 3 en de Evaluatiewet WNT bevinden zich nog in een vroeg stadium van het wetgevingsproces, dus mogelijk komen er nog wijzigingen in de voorstellen zoals ze er nu liggen. Beoogd wordt om beide wetten per 1 januari 2017 in werking te laten treden. Vraagt u zich af of deze nieuwe WNT-wetgeving van invloed gaat zijn op uw organisatie? Neem dan gerust contact met mij op.

Anantha Vos
vos@vandersteenhoven.nl
+31
6 43 36 80 65

 

 

 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl