nieuwsbrief

nieuwsbrief

Nieuwsbrief, 8 januari 2019

2019: VDS viert feest

Namens al onze collega’s wensen wij u allereerst een gezond, gelukkig en succesvol 2019! Ook dit jaar zien we er naar uit u bij te staan bij het verwezenlijken van uw plannen.

Voor ons kantoor belooft het een feestelijk jaar te worden, want wij bestaan 35 jaar! Een mijlpaal waar wij trots op zijn! In de loop der jaren zijn er bijzondere relaties opgebouwd, met cliënten, met instanties en onderling. Dankbaar en vol enthousiasme vieren wij dit het hele jaar door. Te beginnen bij deze nieuwsbrief die volledig in het teken staat van duurzame relaties. Geschreven door het hele VDS team, vanuit de diverse specialisaties binnen ons kantoor. En natuurlijk ontbreken ook de goede voornemens niet!

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: een grote stap?

Het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een werknemer is vergelijkbaar met het aangaan van een huwelijk: de bezegeling van een “klik” tussen twee partijen met een verbintenis zonder einddatum.

Aan het huwelijk gaat een periode van kennismaking en een verloving vooraf. Dit is bij een arbeidsovereenkomst niet anders. De periode van kennismaking kan binnen het arbeidsrecht worden vormgegeven door middel van het afspreken van een proeftijd. Klikt het bij nader inzien niet, dan kunnen beide partijen de arbeidsovereenkomst gedurende de proeftijd met onmiddellijke ingang opzeggen. U kunt zich daarnaast “verloven” door eerst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten.

Zowel tijdens een huwelijk als tijdens een arbeidsrelatie bouwt u samen veel op. Binnen een huwelijk kunt u uw belangen voor de toekomst beschermen door middel van huwelijkse voorwaarden, in de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan dit bijvoorbeeld door het overeenkomen van een concurrentiebeding. Uitgangspunt is dat een concurrentiebeding alleen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden overeengekomen, indien de werkgever schriftelijk kan motiveren waarom zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen dit beding noodzakelijk maken. In de rechtspraak wordt de noodzaak van een concurrentiebeding bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet snel aangenomen. Het kan om die reden aantrekkelijk zijn een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te sluiten.

Is de relatie bekoeld geraakt, dan is het net als tijdens een huwelijk mogelijk om niet met elkaar verder te gaan. Afhankelijk van de reden, kunt u een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen of de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken. Zijn beide partijen het hierover eens, dan is het uiteraard ook mogelijk om met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst uit elkaar te gaan. 

Voordeel van het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is dat u een signaal van vertrouwen afgeeft en de intentie om een langdurige samenwerking aan te gaan, wat resulteert in zekerheid voor beide partijen. En als het aan de regering ligt, komen daar met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) nog een aantal voordelen bij. Bijvoorbeeld door de introductie van een extra ontslaggrond (de cumulatiegrond) en de mogelijkheid van een langere proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Doordat de transitievergoeding ook gaat gelden bij dienstverbanden korter dan twee jaar en in opbouw wordt verlaagd, moet het bovendien aantrekkelijker voor werkgevers worden om werknemers in vaste dienst te nemen.

Duurzame relaties en de rol van de ondernemingsraad

Niet alleen met werknemers maar ook met derde partijen kan een ondernemer duurzame relaties aangaan. Bij het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking heeft de ondernemingsraad (OR) een belangrijke rol. De OR moet voorafgaand daaraan adviseren over het voorgenomen besluit. Daarvoor moet de OR tijdig worden betrokken bij de besluitvorming. Wanneer is de OR tijdig geraadpleegd en wat zijn de gevolgen van niet-tijdige raadpleging?

Artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden geeft een lijst met besluiten waarover de ondernemer de OR tijdig in de gelegenheid moeten stellen om advies uit te brengen. De adviesaanvraag is tijdig als de OR wezenlijke invloed kan uitoefenen op het te nemen besluit. Op welk moment kan de OR nog wezenlijke invloed uitoefenen? Van belang is dat er nog geen bindend besluit is. Ook moet er de mogelijkheid zijn voor overleg waarbij partijen kunnen bezien of aan eventuele bezwaren van de OR tegemoet kan worden gekomen. Zo oordeelde de Ondernemingskamer in een veelbesproken uitspraak (Uniface) dat de OR geen wezenlijke invloed had kunnen uitoefenen omdat in de concept-koopovereenkomst stond dat, ongeacht het advies van de OR, het besluit toch genomen zou worden. Het is overigens wel mogelijk om een overeenkomst al uit te onderhandelen voorafgaand aan het advies van de OR, mits er voldoende ruimte is voor aanpassing naar aanleiding van standpunten van de OR bij het advies en de OR bij de voorfase is betrokken.

Wanneer de OR een negatief advies geeft en de ondernemer het besluit (toch) wil doorvoeren, kan de OR beroep instellen bij de Ondernemingskamer. Bij een gegrond beroep kan de Ondernemingskamer voorzieningen treffen, zoals het intrekken van het besluit of het ongedaan maken van de gevolgen van het besluit. Het is dus belangrijk om de OR tijdig te betrekken bij een voorgenomen besluit zodat uw relatie met de OR ook duurzaam en goed blijft.

Samenwerken via een aandeelhoudersovereenkomst

Samenwerken in een bepaalde onderneming gebeurt vaak voor een (beoogde) langere periode. Twee, drie of meer partijen die gezamenlijk een bedrijf oprichten om daar een succes van te maken. Dat kan in de vorm van coöperaties of vennootschappen onder firma, maar gebeurt nog steeds het meest via een besloten vennootschap waar de beoogde partners aandeelhouder in worden.

Het is dan goed de uitgangspunten van die samenwerking vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst. Denk bijvoorbeeld aan: het doel waarvoor de samenwerking wordt aangegaan en het initiële businessplan en budget. Hoe wordt het bestuur vormgegeven en welke besluiten vereisen een bepaalde meerderheid van stemmen? Kunnen meerdere aandeelhouders de ander dwingen zijn/haar aandelen mee te verkopen als er een potentiële koper is?

Bij de beantwoording van die vragen is een belangrijk gegeven hoeveel partners ‘meedoen’ in de samenwerking. Zijn dat er drie of meer, dan ligt het voor de hand te regelen dat bepaalde besluiten alleen met instemming van twee of meer aandeelhouders genomen mogen worden. Maar wat als het er maar twee zijn, die allebei voor 50% meedoen? Als die tegenover elkaar staan, houden ze elkaar vast in een impasse (deadlock).

Ook daar zijn oplossingen voor. Bijvoorbeeld het aanwijzen van een ‘trusted advisor’ die in die gevallen een bindend advies geeft of het parkeren van één aandeel (het zogenaamde wipaandeel) bij een derde die daarmee in die gevallen een doorslaggevende stem heeft. Dergelijke regelingen voorkomen hoogoplopende conflicten die uiteindelijk bij een rechter belanden. Een evenwichtige aandeelhoudersovereenkomst draagt daarmee bij aan een succesvolle samenwerking tussen de partners.

De maker en de exploitant duurzaam verbonden door de licentieovereenkomst

Ook het intellectueel eigendomsrecht kent duurzame relaties. Denk daarbij aan de muzikant die zijn werk onder een bepaald label uitbrengt, de ontwerper die zijn werk door een bepaalde fabrikant op de markt laat brengen, of de schrijver die zijn werk door een vaste uitgever laat uitgeven. Het auteursrecht is bij uitstek geschikt om zo’n duurzame relatie te beschermen. 

Het is de bedoeling dat de samenwerking op exclusieve basis gebeurt. Alleen zo zal er immers, bij degene die het werk gaat exploiteren, de bereidheid zijn om in het werk te investeren, om zodoende een markt te bereiken. Zo’n overeenkomst waarin toestemming aan één andere persoon of organisatie wordt gegeven om gebruik te mogen maken van een werk - de exploitatierechten - wordt een exclusieve licentieovereenkomst genoemd.

Een gewone licentie kan zowel mondeling als schriftelijk worden gegeven. Belangrijk om te weten is dat het verlenen van een exclusieve licentie sinds juli 2015 schriftelijk moet worden vastgelegd. Dit staat in het Auteurscontractenrecht dat toen aan de Auteurswet is toegevoegd. Daarin staan ook specifieke rechten van de makers van een werk, waarvan in een overeenkomst niet mag worden afgeweken. Daar moet u dus op letten. Zo is bijvoorbeeld verboden om de royalty vergoeding te baseren op brutobedragen waarop onbeperkt aftrekposten, zoals promotiekosten en dergelijke in mindering mogen worden gebracht, zodat er netto nagenoeg niets overblijft.

Het schriftelijk vastleggen van de exclusieve afspraken is, naast dat het nu verplicht is, ook aan te raden. U kunt dan namelijk gemakkelijk nagaan wat er precies is afgesproken. Het verlenen van een exclusieve licentie is niet hetzelfde als de overdracht van het auteursrecht aan de exploitant, maar nadert dit dicht. Juist ook met het doel om een duurzame relatie tot stand te brengen tussen de maker en de exploitant.

Goede voornemens

Een nieuw jaar vol kansen. De eerste weken staan vaak in het teken van mooie plannen smeden en vooruitkijken. Goede voornemens! Ook bij ons op kantoor. Een rondvraag bij onze collega’s levert het volgende op: 

Ester Kalis:
“Dry January tot een succes maken! En voor onze opdrachtgevers, met het hele VDS team, een prachtig Lustrumjaar (35 jaar!) realiseren”

Annabel van Iersel:
“Dit jaar staat voor mij in het teken van duurzaamheid! Zowel privé als op werkgebied. Ook kijk ik uit naar het tweede jaar van mijn beroepsopleiding.”

Kim Boogaard:
“Hard werken, veel leren en halverwege het jaar in vaste dienst genomen worden!”

Maartje van Asten:
“Haal alles uit je dag, ook vandaag en geef voorrang aan wat echt belangrijk is.” 

Robin Keyner:
“Het jaar 2019 staat voor mij in het teken van (nog) bewuster omgaan met voeding en beweging. Daarnaast hoop ik de aankomende vier maanden nog zo veel mogelijk te leren over het werken in de advocatuur!”

Anantha Vos:
“Onderzoek heeft uitgewezen dat je tussen 10.00 uur en 11.00 uur het meest productief bent: ‘het gouden uur’. Dat uur ga ik in 2019 goed benutten! Deur dicht, telefoon aan de kant en aan de slag!”

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Met vriendelijke groet,

Het hele VDS team

Van der Steenhoven advocaten N.V.
Herengracht 582 (1017 CJ) Amsterdam
tel: +31 (0) 20 607 79 79
www.vandersteenhoven.nl, mail

Aan de samenstelling en inhoud van deze nieuwsbrief is de meeste zorg besteed. Van der Steenhoven advocaten N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van deze nieuwsbrief genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen is geraadpleegd.

 

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen?


  meld u dan hier aan