nieuwsbrief

nieuwsbrief

Wet werk en zekerheid (Wwz), 2 juni 2016

Asscher bereid tot aanpassingen van de Wwz

Op 1 januari 2015 en 1 juli 2015 zijn de wijzigingen uit de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking getreden. Iedere maand krijgt u een nieuwsbrief waarin wij antwoord geven op actuele vragen uit onze praktijk.

Deze nieuwsbrief staat in het teken van de door minister Asscher aangekondigde aanpassingen van de Wwz.

Hoe zat het ook alweer?

Op donderdag 21 april jl. liet minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer weten  dat hij een aantal wijzigingen wil aanbrengen in de Wwz. Hiermee reageert hij op knelpunten die werkgevers ervaren met betrekking tot de uitvoering van de Wwz.

Ketenregeling bij seizoensarbeid

Onder de Wwz kan een werkgever maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangaan in een tijdsbestek van 2 jaar, met tussenpozen van maximaal 6 maanden. De ketenregeling wordt aangepast voor seizoensarbeid.

De voorgestelde wijziging houdt in dat bij seizoensarbeid de tussenpoos van maximaal 6 maanden bij cao kan worden verkort naar maximaal 3 maanden. Onder seizoensarbeid worden functies verstaan die als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden gedurende maximaal 9 maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend. Denk hierbij aan de land- en tuinbouwsector, de horeca, de recreatiesector en de amateursport. Werkgevers hoeven seizoenswerkers door deze aanpassing minder snel een vast contract aan te bieden. De Eerste Kamer heeft op 31 mei jl. ingestemd met deze wetswijziging. De wijziging treedt per 1 juli 2016 in werking.

Transitievergoeding na twee jaar ziekte

De Wwz bepaalt dat werknemers met een dienstverband van minimaal twee jaar recht hebben op een transitievergoeding, indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Dit geldt ook bij een ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Wat wordt er in dit kader mogelijk gewijzigd? 

Werknemers behouden na twee jaar arbeidsongeschiktheid recht op een transitievergoeding. Nieuw is het voorstel van Asscher om werkgevers te compenseren voor de kosten van de transitievergoeding. Die compensatie vindt plaats vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf), waar een verhoging van de premie tegenover staat. De wijziging is ingegeven door de kosten die werkgevers al moeten maken bij langdurig zieke werknemers. Daarnaast is de verwachting dat werkgevers arbeidsovereenkomsten van langdurig zieke werknemers niet langer in stand zullen laten om geen transitievergoeding te hoeven betalen. Voor deze wijziging wordt een apart wetsvoorstel ingediend dat naar verwachting op 1 januari 2018 in werking kan treden.

Transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

Werknemers kunnen geen aanspraak maken op een transitievergoeding, wanneer in een cao een gelijkwaardige voorziening op het niveau van de individuele werknemer is opgenomen. Te denken valt aan een eigen vergoedingsregeling, scholingsfaciliteiten, outplacement of een bovenwettelijke WW-regeling. De minister heeft een wijziging aangekondigd voor ontslagen om bedrijfseconomische redenen waarbij een cao-regeling van toepassing is.

De minister laat bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen het uitgangspunt los dat de waarde van een dergelijke voorziening gelijk moet zijn aan de transitievergoeding waarop een individuele werknemer recht heeft. Het is aan cao-partijen zelf om te bepalen wat de inhoud en omvang van de cao-voorziening wordt. Dit kan voor de individuele werknemer leiden tot een lagere vergoeding dan de transitievergoeding die op grond van de wet verschuldigd is. Met deze wijziging wordt dan ook de mogelijkheid geboden om de kosten bij ontslag om bedrijfseconomische redenen voor werkgevers te verlagen. Ook deze wijziging vormt onderdeel van het wetsvoorstel dat naar verwachting op 1 januari 2018 in werking kan treden.

Vragen uit de praktijk

“Onze organisatie heeft te maken met pieken en dalen als gevolg van seizoensinvloeden, zodat voor bepaalde functies zowel met vaste als flexibele arbeidskrachten wordt gewerkt. Geldt ook voor deze situatie de mogelijkheid om bij cao af te wijken van de ketenregeling?”

Het is aan cao-partijen om te beoordelen of dat het geval is. In dit verband wordt in het wetsvoorstel de functie van receptionist als voorbeeld genoemd. Receptionisten zijn soms wel en soms niet het hele jaar door nodig, bijvoorbeeld omdat er in het winterseizoen minder gasten zijn dan in het zomerseizoen. De oplossing is dan om in de cao twee functies te definiëren: de functie van receptionist die het hele jaar door wordt vervuld en een aparte functie voor receptionist tijdens het zomerseizoen.

“Wat betekent de compensatie voor de transitievergoeding na twee jaar ziekte voor werkgevers die reeds voor inwerkingtreding van het wetsvoorstel een transitievergoeding hebben betaald?”

Minister Asscher geeft in de kamerbrief aan dat bekeken wordt of het mogelijk is om deze voorgestelde wijziging met terugwerkende kracht in te laten gaan, zodat ook werkgevers kunnen worden gecompenseerd voor ontslagen die voor de datum van inwerkingtreding van de wetswijziging hebben plaatsgevonden. Of de wijziging daadwerkelijk met terugwerkende kracht ingaat is nog niet bekend.

Nieuws

Geldig concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Met ingang van 1 januari 2015 mag het concurrentiebeding niet meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, tenzij de werkgever schriftelijk motiveert waarom zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen dit beding noodzakelijk maken. Tot nu toe is de lijn in de rechtspraak dat de te beschermen belangen heel specifiek moeten worden omschreven. Opmerkelijk is een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem. In deze zaak kwam de rechter tot het (voorlopig) oordeel dat de motivering van de werkgever voldoende was, ondanks dat de schriftelijke motivering algemeen en niet specifiek was toegesneden op de functie van de werknemer. De werkgever heeft het belang ter zitting nader toegelicht. Het is nog de vraag of het oordeel van de voorzieningenrechter in een eventuele bodemprocedure stand zal houden.

Liesbeth Heidstra

Met ingang van 1 juni jl. heeft Liesbeth Heidstra zich aangesloten bij ons kantoor. Liesbeth brengt veel ervaring in het arbeidsrecht met zich mee, zowel binnen als buiten de advocatuur. We verheugen ons op de samenwerking.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.  

Met vriendelijke groet,

Ester Kalis, Matthijs Bos, Eugenie Ágoston, Maartje van Asten, Liesbeth Heidstra, Nicole Stalma, Anantha Vos en Marjon Schlimbach

Van der Steenhoven advocaten N.V.
Herengracht 582-584, (1017 CJ) Amsterdam
Tel +31 (0)20 607 79 79
www.vandersteenhoven.nl, mail.

Aan de samenstelling en inhoud van deze nieuwsbrief is de meeste zorg besteed. Van der Steenhoven advocaten N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen is geraadpleegd.

 

 

 

 

 

 

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen?


  meld u dan hier aan