nieuwsbrief

nieuwsbrief

Nieuwsbrief, 19 december 2023         

Een nieuw jaar vol mogelijkheden!

Praten met elkaar om vertrouwen te vergroten, in beweging te komen met als doel fijn (samen)werken. Doe je mee?

Het jaar 2023 is omgevlogen en de betovering van de feestdagen hangt in de lucht. De straten hangen vol met schitterende en hoopvolle kerstverlichting en ons nieuwe kantoorpand aan de Cruquiuskade 45 straalt eveneens in feestelijke pracht. 

Het was een jaar met uitdagingen en veel inspirerende momenten. Wij kijken o.a. terug op boeiende zomer Client Classes met fijne sprekers over werkgeverschap 2023, mediation, giftig gedoe op de werkplek en wat te doen om te komen tot sociale veiligheid. Wij waarderen de juridische avonturen die wij samen met onze dierbare cliënten aangaan en de waardevolle en persoonlijke contacten met onze relaties. Dank daarvoor! Namens ons allemaal wensen we jou en je dierbaren fijne feestdagen! 

Deze digitale kerstgroet brengt ons bij het daarbij passende thema van de december nieuwsbrief: communicatie 2023/2024. Wat zijn wij het afgelopen jaar in de praktijk tegengekomen? Wij praten je bij en geven handige tips voor een geslaagd nieuw jaar!

Communicatie 2023/2024 (1) – WhatsApp
Ontslag, aanzeggen of opzeggen via WhatsApp: rechtsgeldig?

  • Moderne manieren van communiceren en de rechtspraak hierover zijn in ontwikkeling. Wat is de status van opzeggen of aanzeggen via WhatsApp? 
  • Een dringende reden voor een ontslag op staande voet moet onverwijld worden medegedeeld aan de werknemer. De wet specificeert niet op welke wijze deze mededeling moet worden gedaan. Een ontslag op staande voet kan dus rechtsgeldig per WhatsApp worden gegeven. Wel is het belangrijk dat de mededeling daadwerkelijk door de werknemer is ontvangen en dat dit kan worden aangetoond. Bij een WhatsApp-bericht kan dit door middel van de ‘blauwe vinkjes’.
  • Indien je besluit om een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer niet voort te zetten, dien je de werknemer hiervan uiterlijk 1 maand voor de einddatum op de hoogte te stellen. Deze aanzegging moet schriftelijk. Een WhatsApp-bericht is in de rechtspraak aanvaard als een rechtsgeldige schriftelijke aanzegging. 

De rechtspraak bevestigt dat zowel een ontslag op staande voet als een aanzegging rechtsgeldig via WhatsApp kan. Echter, op deze manier is niet altijd aan te tonen dat het bericht ook daadwerkelijk door de ander is ontvangen. De ‘blauwe vinkjes’ kunnen worden uitgeschakeld.

Tip: Voorkom bewijsproblemen en verstuur de ontslagbrief, aanzegging of opzegging tevens per aangetekende post! En ga eerst het gesprek aan met de desbetreffende werknemer!

Communicatie 2023/2024 (2) - Gesprekopnames
Heimelijk opnemen van gesprekken: toegestaan?

  • Het stiekem opnemen van gesprekken is steeds gemakkelijker en gebeurt dan ook steeds vaker. Zolang je zelf deelneemt aan het gesprek, is het heimelijk opnemen niet strafbaar. In beginsel hoeft een werknemer dus geen toestemming te vragen aan de werkgever om een gesprek op te nemen.
  • Echter, als het stiekem opnemen leidt tot schending van de persoonlijke levenssfeer van de gespreksdeelnemers, kan het als onrechtmatig worden beschouwd. 
  • Dit betekent nog niet dat rechters dergelijke opnames nooit als bewijs toelaten. 
  • Werknemers moeten zich wel bewust zijn van de gevolgen die het heimelijk opnemen van gesprekken kan hebben voor voortzetting van het dienstverband. Het heimelijk opnemen kan een verstoorde arbeidsverhouding en diepgeworteld wantrouwen van de werknemer richting de werkgever bevestigen. Dit geldt extra als vooraf uitdrukkelijk is afgesproken dat er geen opnames worden gemaakt. 

Tip: Neem in het personeelshandboek op dat gesprekken niet heimelijk mogen worden opgenomen. Het proactief vastleggen van deze regel draagt bij aan een open communicatiecultuur en biedt juridische ondersteuning in geval van een arbeidsconflict, met name bij een verstoorde arbeidsverhouding.

Communicatie 2023/2024 (3): Het gesprek aangaan
Ga weer (op tijd en open) communiceren met werknemers

Communicatie 2023/2024 (3): Het gesprek aangaan
Ga weer (op tijd en open) communiceren met werknemers

•    Wij zien in de praktijk dat de communicatie tussen werkgevers en werknemers is afgenomen. Mogelijk een ook nog een gevolg van de Coronapandemie. Werknemers die tijdens deze periode zijn gestart, gecombineerd met de toename van thuiswerken, lijkt invloed te hebben op de dynamiek binnen organisaties. 
•    Het belang van effectieve communicatie tussen werkgever en werknemer kan niet genoeg benadrukt worden. Het lijkt erop dat gesprekken over (dis)functioneren, verbetertrajecten en andere essentiële onderwerpen soms worden overgeslagen. Exitgesprekken vinden plaats zonder een adequaat voortraject, waarin problemen besproken en verbetermogelijkheden verkend kunnen worden.
•    Om deze uitdagingen aan te pakken, hebben wij een format ontwikkeld! Wij komen graag een keertje langs voor een inhouse client class om dit format te delen en te bespreken. Hoe bevorder je nou die cultuuromslag en constructieve dialoog? 

Tip: Aanspreken en bespreken zijn de sleutelwoorden voor een goede, langdurige samenwerking. Zijn vervolgens extra stappen nodig voor verbetering? Het contact tussen werkgever en werknemer zal bijdragen aan een goede start van een verbetertraject en de bereidheid van werknemer zich hiervoor in te zetten. 

In de overtuiging dat effectieve communicatie de sleutel vormt tot een gezonde werkomgeving, kijken wij vol enthousiasme uit naar een nieuw jaar. Laten we gezamenlijk streven naar een positieve start, waarin open dialogen, heldere verwachtingen, en constructieve samenwerkingen de boventoon voeren. Op naar een jaar vol groei, begrip en succesvolle communicatie!

Praten dus met elkaar om vertrouwen te vergroten, in beweging te komen met als doel fijn (samen)werken. Doe je mee?

Met vriendelijke groet,

Ester KalisEugenie Ágoston, Marjon Schlimbach, Eileen Pluijm, Annemarie Epe, Celine SupJan van der Steenhoven, Laura Tuinenburg, Danique OphoffJennifer Kuijt en Vincent van Doorn

Van der Steenhoven advocaten N.V.
Cruquiuskade 45 (1018 AM) Amsterdam
tel: +31 (0) 20 607 79 79
www.vandersteenhoven.nl, mail

Aan de samenstelling en inhoud van deze nieuwsbrief is de meeste zorg besteed. Van der Steenhoven advocaten N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van deze nieuwsbrief genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen is geraadpleegd.

 

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen?


  meld u dan hier aan