nieuwsbrief

nieuwsbrief

Nieuwsbrief, 1 april 2020 

Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid
Het kabinet heeft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) geïntroduceerd. De NOW vervangt de regeling Werktijdverkorting en is specifiek toegesneden op de ingrijpende gevolgen van het Coronavirus. Met de NOW komt het kabinet werkgevers financieel tegemoet, zodat zij hun werknemers zoveel als mogelijk kunnen behouden. De specifieke voorwaarden die gelden voor een financiële tegemoetkoming zijn 31 maart 2020 gepubliceerd. Na het lezen van deze nieuwsbrief weet u óf uw onderneming in aanmerking komt voor een tegemoetkoming en zo ja, wat u te doen staat.  

Inhoud regeling

De financiële tegemoetkoming voor de loonkosten moet bij het UWV worden aangevraagd. Het UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april 2020 uit te voeren. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. 

Hoogte en berekening tegemoetkoming
De hoogte van de subsidie wordt berekend aan de hand van de volgende formule: 

A x B x 3 x 1,3 x 0,9. 

  • A staat voor het percentage van de door de werkgever verwachte omzetdaling. Om de omzetdaling te bepalen moet een vergelijking worden gemaakt tussen de totale omzet uit 2019, gedeeld door vier en de omzet over de maanden maart, april en mei 2020. Als de omzetdaling zich later dan maart 2020 realiseert, dan is het mogelijk om bij de vergelijking uit te gaan van een aaneensluitende periode van drie maanden vanaf 1 april of 1 mei 2020.
  • B staat voor de loonsom waarbij wordt uitgegaan van de totale loonsom van de werknemers (inclusief oproepkrachten) waarvoor het loon is uitbetaald. De loonsom van de maand januari 2020, zoals deze bekend is bij de Belastingdienst, is bepalend. Het in aanmerking te nemen loon per werknemer bedraagt niet meer dan € 9.538 bruto per maand (tweemaal het SV-loon). 
  • De tegemoetkoming geldt voor een periode van drie maanden: maart, april en mei 2020. 
  • Bovenop de loonsom houdt het UWV rekening met een forfaitaire opslag van 30%. Met deze opslag wordt ook tegemoet gekomen aan andere werkgeverslasten, zoals vakantiegeld, pensioenpremies en verzekeringen. 
  • De tegemoetkoming in de loonkosten bedraagt maximaal 90% van de loonsom en is afhankelijk van het percentage omzetverlies. Het percentage van 90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

Voorschot
Het daadwerkelijke verlies aan omzet kan uiteraard pas achteraf worden vastgesteld. Het UWV verstrekt daarom eerst een voorschot van 80% van de te verwachten tegemoetkoming. Dat gebeurt in ten hoogste drie termijnen. Het UWV streeft ernaar het eerste voorschot binnen twee tot vier weken na indiening van de aanvraag uit te keren. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarin de tegemoetkoming is toegekend, moet door de werkgever een vaststelling van de subsidie worden aangevraagd. Daarvoor is een accountantsverklaring vereist. Na ontvangst van de aanvraag, wordt binnen 22 weken een eindafrekening opgemaakt. De definitieve subsidie kan lager of hoger uitvallen dan het voorschot, zodat achteraf een naheffing of extra uitkering kan plaatsvinden. 

Voorwaarden NOW 

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming op basis van de NOW gelden de volgende twee harde voorwaarden. 

1. Omzetverlies 
​De regeling geldt voor werkgevers die een omzetverlies verwachten van minimaal 20%, berekend vanaf 1 maart 2020. Het is niet nodig om aan te tonen in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen tot het omzetverlies. 

2. Geen ontslagen
De tegemoetkoming in de loonkosten is alleen van toepassing indien de werkgever zich committeert geen ontslagen op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen bij het UWV gedurende de periode dat de tegemoetkoming wordt ontvangen. Gebeurt dit toch, dan wordt 150% van het loon van de werknemer (maal drie maanden) voor wie ontslag is aangevraagd in mindering gebracht op de subsidie. 

Heeft de werkgever al een ontslagaanvraag ingediend bij het UWV? Dan geldt het volgende: 

  • Is de ontslagaanvraag gedaan in de periode van 18 maart 2020 tot en met het tijdstip van de inwerkingtreding van de NOW, dan heeft de werkgever vijf werkdagen na de inwerkingtreding van de NOW de tijd om de aanvraag in te trekken. 
  • Is de ontslagaanvraag gedaan na inwerkingtreding van de NOW, dan kan de werkgever deze vijf werkdagen na indienen van de ontslagaanvraag intrekken. 
  • Is de ontslagaanvraag gedaan vóór 18 maart, dan hoeft die niet ingetrokken te worden en is het alsnog mogelijk om een subsidie te ontvangen op basis van de NOW. Datzelfde geldt voor ontslagen die zijn gegeven op basis van andere redenen dan bedrijfseconomisch.

Overige verplichtingen 
Naast de bovenstaande verplichtingen geldt nog een aantal overige verplichtingen. Wij benoemen de belangrijkste daarvan. 

3. Loonsom zoveel mogelijk gelijk
De werkgever moet zich inspannen om de loonsom van de periode van de tegemoetkoming zoveel mogelijk gelijk te houden met de loonsom van januari 2020. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat werkgevers zich moeten inspannen om waar mogelijk werkgelegenheid te behouden en worden zij gestimuleerd om, in situaties waar geen loondoorbetalingsverplichting bestaat op grond van de wet (oproepkrachten), toch coulance-halve het loon door te betalen. Hierbij geldt ook een financiële prikkel. Verlaging van de werkelijke loonsom tijdens de subsidieperiode ten opzichte van de maand januari 2020, betekent evenredige verlaging van de subsidie bij de eindafrekening.

4. Controleerbare administratie
Werkgevers die aanspraak maken op de NOW, moeten een zodanig controleerbare administratie voeren, dat alle voor vaststelling van de tegemoetkoming van belang zijnde gegevens kunnen worden nagegaan. De administratie moet tot 5 jaar na de datum van de vaststelling van de tegemoetkoming kunnen worden ingezien.  

5. Medezeggenschap 
De NOW verplicht werkgevers om de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging te informeren over de subsidieverlening. Het medezeggenschapsorgaan moet worden geïnformeerd over hoe de werkgever zich inspant om doorbetaling van de lonen te realiseren en werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden. 

6. Handelen in lijn met het doel van de regeling
Er moet in lijn met het doel van deze regeling gehandeld worden. Dat betekent onder meer concreet dat de subsidie uitsluitend mag worden aangewend voor de betaling van de loonkosten. Een werkgever is op grond van de regeling ook verplicht om aan de gemeente waarvan hij loonkostensubsidie ontvangt een melding te doen van de NOW-toekenning. Hierdoor krijgt de gemeente de ruimte om de loonkostensubsidie lager vast te stellen om zodoende dubbele financiering van de loonkosten voor deze doelgroep te voorkomen.

Vragen uit de praktijk 

1. “Ik heb een vergunning verkregen voor werktijdverkorting (WTV). Kan ik dat omzetten naar de NOW? Op basis van de NOW kan onze onderneming namelijk een hogere financiële tegemoetkoming ontvangen.”

Als u al een vergunning hebt gekregen voor WTV, dan loopt deze in beginsel door. Als u na afloop van de WTV-vergunning verlenging wilt, moet u een aanvraag doen voor de NOW. Werkgevers die nu al gebruik maken van een WTV-vergunning, kunnen ook een beroep doen op de NOW. De laatste betalingen van de WW-uitkeringen worden dan met de loonsom (de B-factor uit de formule) verrekend.

2. “De omzetdaling van onze onderneming heeft zich pas later dan maart 2020 ingezet. Komen wij dan alsnog voor de tegemoetkoming in aanmerking?”

Ja, dat is mogelijk. Als de omzetdaling pas later in het jaar is terug te zien, dan kan voor de omzetvergelijking ook worden uitgegaan van een periode van drie maanden die met ingang van april 2020 of mei 2020 ingaat. 

3. “Onze onderneming bestaat uit verschillende entiteiten. Moeten wij de omzetdaling aanhouden van de verschillende entiteiten of van het gehele concern?”

Als een onderneming uit verschillende entiteiten bestaat, dan is voor de berekening van de omzetdaling de omzet van het gehele concern van belang. De aanvraag van de tegemoetkoming dient echter per entiteit (per loonheffingennummer) te gebeuren.

4. “Onze onderneming is in het buitenland gevestigd, maar de werknemers zijn in Nederland werkzaam. Komen wij in aanmerking voor een tegemoetkoming onder de NOW?”

Ja, indien de werknemers in Nederland sociaal verzekerd zijn, kunnen ook werkgevers die in het buitenland zijn gevestigd in aanmerking komen voor een tegemoetkoming op basis van de NOW. 

Indien één van de entiteiten in het buitenland is gevestigd, maar geen werknemers heeft die in Nederland sociaal zijn verzekerd, dan wordt de omzet van die buitenlandse entiteit niet meegenomen in de berekening van het totale omzetverlies.

5. “Kan ik contracten voor bepaalde tijd laten aflopen zonder dat ik het recht op de tegemoetkoming onder de NOW verlies? Hoe zit dat met het proeftijdontslag?”

Ja, dat mag. Eén van de voorwaarden voor de tegemoetkoming onder de NOW, is dat de werkgever zich committeert om geen ontslagvergunningen aan te vragen bij het UWV op grond van bedrijfseconomische redenen gedurende de periode van de tegemoetkoming. De regeling verzet zich niet tegen het niet verlengen van contracten voor bepaalde tijd, het niet meer oproepen van oproepkrachten en het beëindigen van arbeidsovereenkomsten in de proeftijd. Deze acties zullen echter wel invloed hebben op de hoogte van de loonsom in de periode van de tegemoetkoming en dus op de hoogte van de uiteindelijke tegemoetkoming.

6. “Valt de directeur groot aandeelhouder (DGA) onder de NOW?”

DGA’s zijn meestal niet verzekerd voor werknemersverzekeringen. Het loon van een DGA telt daarom niet mee bij de berekening van de hoogte van de tegemoetkoming. Alleen wanneer de DGA verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen (en dus niet vrijwillig verzekerd), telt het loon wel mee.

NOW aanvragen

Voldoet uw onderneming aan de voorwaarden voor de aanvraag van een tegemoetkoming op basis van de NOW? Dan kunt u een aanvraag indienen bij het UWV. Daarvoor is geen eHerkenning (of andere vorm van authenticatie) nodig. Het loonheffingennummer is voldoende. 

Heeft u vragen over de NOW of heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Met vriendelijke groet,

Ester Kalis, Matthijs Bos, Eugenie Ágoston, Maartje van Asten, Anantha VosMarjon SchlimbachRomy SchneiderLaura Rozema en Merel Janssen 

Van der Steenhoven advocaten N.V.
Herengracht 582 (1017 CJ) Amsterdam
tel: +31 (0) 20 607 79 79
www.vandersteenhoven.nl, mail

Aan de samenstelling en inhoud van deze nieuwsbrief is de meeste zorg besteed. Van der Steenhoven advocaten N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van deze nieuwsbrief genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen is geraadpleegd.

 

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen?


  meld u dan hier aan