nieuwsbrief

nieuwsbrief

Nieuwsbrief, 26 januari 2023         

Op naar het voorjaar! Via goede voornemens naar (nieuwe en toekomstige) wetgeving 2023. 

De dagen worden alweer lichter. Vol energie het nieuwe jaar verwelkomd? Nog steeds gemotiveerd om de goede voornemens uit te voeren? Op naar een jaar in beweging! Ook op wetgevingsgebied. 

Deze nieuwsbrief staat in het teken van nieuwe en toekomstige wetgeving. De VdS-teams blikken vooruit naar wat we kunnen verwachten in de komende periode. Naast informatie over interessante te verwachte wetgeving, geven we in deze nieuwsbrief ook enkele juridische tips of aanbevelingen die relevant kunnen zijn in het jaar 2023.
 
Voordat we inhoudelijk van wal steken, verblijden we je eerst graag met een aantal persoonlijke tips voor het aankomende jaar! Welke tips hebben onze collega’s om in beweging te komen en in balans te blijven: 

 • Probeer eens tijd vrij te maken om lekker te lummelen, luieren en niks te doen. Even niksdoen is namelijk hartstikke goed voor je! Tijdens het niksdoen gaat namelijk het deel van je brein uit dat actief als je ‘concentratiestand’ aan staat. Hierdoor geef je jezelf de mogelijkheid om weer op te laden en uit te rusten.
 • Bezoek een van de prachtige musea die Nederland rijk is. Ons land barst namelijk van de interessante musea! Weet je niet precies waarnaar je zoekt? Neem dan eens een kijkje op www.museumgidsnederland.nl, selecteer een plaats of categorie en laat je verrassen!
 • Volg een cursus en ontdek een nieuwe hobby. Er zijn tal van cursussen die je ogen kunnen openen voor een nieuwe wereld. Denk aan een kookcursus, een cursus moestuinieren of een masterclass fotograferen.
 • Ga naar de bioscoop en probeer een nieuw genre uit dat je nog niet kent. Laat bijvoorbeeld het grote reguliere aanbod links liggen en bezoek een ‘arthouse film’ in een filmtheater. Arthouse films worden gemaakt met een kleiner budget en hebben vaak een artistiek karakter. Je zult je verbazen!
 • Zet de eerste stap in het leren van een nieuwe taal. Hoewel het leren van een nieuwe taal een proces van lange adem is, is 2023 hét jaar om hiermee te beginnen. Supertip! Download de app ‘Duolingo’ op je telefoon of tablet. Via Duolingo kan je gratis en op een leuke manier een taal leren.
 • Lees meer boeken en experimenteer met meerdere boekvormen. Bijna iedereen wil graag meer boeken lezen maar lang niet iedereen komt daar daadwerkelijk aan toe. Toch is lezen goed te combineren met een druk leven. Leg bijvoorbeeld je telefoon wat vaker weg en probeer gebruik van social media te beperken. Koop daarnaast een e-reader; deze neem je namelijk gemakkelijk overal mee naar toe. Zit je veel achter het stuur? Probeer eens luisterboeken via de app ‘Storytell’!

Team Arbeidsrecht: Het arbeidsrecht altijd in beweging, ook in 2023

Hierbij een aantal wijzigingen voor dit jaar op een rijtje: 

 • Beperking concurrentiebeding 
  Een concurrentiebeding wordt steeds vaker toegepast, ook in situaties waarvoor het niet bedoeld is. Daarom is er voor 2023 een wijziging aangekondigd. Welke maatregel het precies wordt, is nog afwachten. Maar je kunt denken aan een vergoeding die een werkgever moet betalen bij het inroepen van een concurrentiebeding, de eis van een zwaarwegend bedrijfsbelang (ook) bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of het instellen van een wettelijk maximum van een jaar.
   
 • Wet werken waar je wilt
  Het voorstel regelt dat een werkgever een redelijk verzoek van een werknemer om op een andere locatie (bijvoorbeeld thuis) te werken, alleen kan weigeren op basis van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. In 2023 buigt de Eerste Kamer zich over dit wetsvoorstel en de verwachting is dat het in 2023 in werking treedt.
   
 • Loondoorbetaling zieke AOW-gerechtigde werknemer 
  Wordt een AOW-gerechtigde werknemer vóór 1 juli 2023 ziek, dan moet de werkgever het loon maximaal 13 weken doorbetalen. Wordt een AOW-gerechtigde werknemer op of na 1 juli 2023 ziek, dan moet de werkgever het loon maximaal 6 weken doorbetalen. 
   
 • Verhoging lonen en vergoedingen 
  • Het minimumloon is per 1 januari 2023 met 10,15% gestegen; 
  • De maximale transitievergoeding is per 1 januari 2023 gestegen van € 86.000 bruto naar € 89.000 bruto (of één jaarsalaris als dat hoger is); 
  • Het algemene WNT bezoldigingsmaximum is voor 2023 van € 216.000 bruto gestegen naar € 223.000 bruto; 
  • De onbelaste reiskostenvergoeding is voor 2023 gestegen van 0,19 ct. per kilometer naar 0,21 ct. per kilometer.

Vragen over deze onderwerpen? 
Neem contact op met het team arbeidsrecht.

Team Intellectueel Eigendom: Wetsvoorstel aanscherping auteurscontractenrecht

Het auteurscontractenrecht heeft tot doel om de positie van de makers van auteursrechtelijke werken ten opzichte van de exploitanten van hun werk te verbeteren. Het auteurscontractenrecht is in 2015 aan de Auteurswet toegevoegd. Zo werd in de wet opgenomen dat makers recht hebben op een billijke vergoeding voor de exploitatie van hun werk. Daarnaast werd bijvoorbeeld de ‘bestsellers vergoeding’ toegevoegd. Dit houdt in dat, mocht het werk van een maker onverwacht een groot succes worden en de afgesproken vergoeding daarmee niet in verhouding staat, de maker een aanvullende compensatie kan krijgen.

Zie ook onze eerdere artikelen over het wetsvoorstel auteurscontractenrecht (link) (link), de bestsellersbepaling (link) en de licentieovereenkomsten (link).

Ter evaluatie van het auteurscontractenrecht is in 2020 in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) een kritisch rapport verschenen. Uit het rapport volgt onder meer dat de onderhandelingspositie van veel makers nog steeds niet zo sterk is als in 2015 werd beoogd.

Makers durven bijvoorbeeld in veel gevallen bij onvrede over hun vergoeding geen procedure te starten tegen de exploitant, uit vrees om de relatie met hun opdrachtgever op het spel te zetten en mogelijk op een zwarte lijst te belanden. Naar aanleiding van het rapport en een door de Tweede Kamer aangenomen motie zal in 2023 een wijziging van het auteurscontractenrecht worden voorgesteld.

De belangrijkste wijziging ziet op het invoeren van een recht op een vergoeding voor filmmakers waarvan het filmwerk op ‘on demand’ diensten beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast wordt bijvoorbeeld de wijze waarop exclusieve licenties rechtsgeldig kunnen worden verleend aangepast. Verder wordt onder andere voorgesteld dat het exploitanten wordt verplicht een onderscheid te maken tussen de billijke vergoeding en het honorarium voor andere opdrachten. Zo kunnen makers makkelijker beoordelen of zij een billijke vergoeding hebben ontvangen en wat de hoogte hiervan is.

Zodra hier meer over bekend is laten we het weten.

Heb je vragen over de bescherming van auteursrechten of over het auteurscontractenrecht? Het VDS IE-team helpt je graag!

Team Privacyrecht: Voorkom een privacy boete en doe een DPIA

Op 17 november 2022 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan de politie Rotterdam een boete van € 50.000,- opgelegd. De politie had de privacy risico’s van het gebruik van camera-auto’s niet in kaart gebracht. Het in kaart brengen van privacy risico’s heet een DPIA en kan in sommige gevallen ook voor jouw bedrijf verplicht zijn.

DPIA
Het analyseren van grootschalige risico’s op het gebied van privacy wordt een data protection impact assessment (DPIA) genoemd. Het doen van DPIA is voor organisaties en bedrijven verplicht als zij persoonsgegevens verwerken en die verwerking een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. 

Wanneer?
Wanneer is sprake van een hoog risico? De Europese privacytoezichthouders hebben in 2017 een lijst met 9 criteria gemaakt om te beoordelen of de verwerking van persoonsgegevens een hoog privacy risico oplevert. Als vuistregel kan ervan worden uitgegaan dat een DPIA moet worden uitgevoerd als de verwerking van persoonsgegevens aan twee of meer van de criteria uit de lijst voldoet. Voorbeelden van criteria zijn de verwerking van persoonsgegevens van kwetsbare personen of gebruik van nieuwe technologieën die persoonsgegevens verwerken. De lijst vind je via deze link.

De Rotterdamse politie had geen DPIA uitgevoerd, terwijl de AP vindt dat dit wel had gemoeten. De politie heeft namelijk met de inzet van de camera-auto’s een nieuwe technologie gebruikt en hiermee in de openbare ruimte persoonsgegevens van grote groepen mensen verzameld, die waarschijnlijk niet wisten dat er beelden werden gemaakt of hoe deze werden gebruikt. Dit zijn twee situaties die ook in de eerdergenoemde lijst met criteria staan.

Heb je vragen over een DPIA of heb je andere vragen over privacy? Het VDS privacy team helpt je graag!

Team Ondernemingsrecht: Benoeming en ontslag statutair bestuurders

We beginnen met een opfrissertje over het benoemen en ontslaan van statutair bestuurders. De werkgever in onderstaande casus had er in ieder geval baat bij gehad.

Wat was hier aan de hand? De betreffende onderneming heeft een werknemer in dienst als ‘managing director’ op basis van een arbeidsovereenkomst. De werknemer staat ingeschreven als statutair bestuurder in het handelsregister van de KvK. Op een dag besluiten de aandeelhouders van de vennootschap de werknemer te ontslaan als statutair bestuurder. Het ontslag van een statutair bestuurder brengt normaal gesproken automatisch het einde van de arbeidsovereenkomst met zich mee.

De werknemer is het oneens met het ontslag en stapt naar de rechter. De werknemer stelt dat hij géén statutair bestuurder was, en dus beschermd is tegen ontslag zoals een gewone werknemer. Wat vond de rechtbank daarvan? De rechtbank geeft aan dat de werkgever moet bewijzen dat de werknemer statutair bestuurder is. Daar slaagt de werkgever niet in. De enkele verwijzing naar een inschrijving in het handelsregister van de KvK is volgens de rechtbank niet voldoende. 

Daar is de werkgever het niet mee eens. Volgens de werkgever is het aan de werknemer om te bewijzen dat hij geen statutair bestuurder was. Zo betoogt de werkgever in hoger beroep en daarop zelfs in cassatie. Tevergeefs. De Hoge Raad bevestigt de hoofdregel dat werknemers bescherming genieten binnen het ontslagrecht. Het is de werkgever die een beroep doet op de bijzondere regels die gelden voor statutair bestuurders, waardoor de bewijslast met betrekking tot het statutair bestuurderschap van de werknemer op de werkgever rust.

De aandeelhouders maken de balans op. Wat nemen we als tip mee?

 • Zorg dat statutair bestuurders op de juiste manier worden benoemd en het benoemingsbesluit op schrift wordt gesteld. Zo is het duidelijk welk regime van toepassing is bij een eventueel ontslag.
 • vertrouw niet volledig op de inschrijving als statutair bestuurder in de KvK. Dit is slechts een indicatie dat het om een statutair bestuurder gaat, en is op zichzelf onvoldoende. Er moet (voldoende aantoonbaar) sprake zijn van een benoemingsbesluit.
 • Bestaat het voornemen om een statutair bestuurder te ontslaan? Controleer dan eerst of de werknemer wel of niet daadwerkelijk (lees: voldoende aantoonbaar) statutair bestuurder is. Houd altijd rekening met de bijzondere regels die in dat geval van toepassing zijn. 

Heb je vragen over het benoemen of ontslaan van statutair bestuurders? Neem dan gerust contact met ons op. Ons ondernemingsrechtteam staat voor u klaar!


Zijn er naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. En als je goede tips hebt voor ons dan horen we dat ook heel graag!

Met vriendelijke groet,

Team arbeidsrecht: Ester Kalis, Matthijs Bos, Eugenie Ágoston, Maartje van Asten, Marjon Schlimbach, Anne ArtsLara GroenveldSharif Ali en Celine Sup

Team ondernemingsrecht: Jan van der Steenhoven, Arjan van Elk, Paul Hendriks en Harm Eland 

Team IE/privacy: Ruby Nefkens, Hylke Klasens en Pascal Steijvers 

Van der Steenhoven advocaten N.V.
Herengracht 582 (1017 CJ) Amsterdam
tel: +31 (0) 20 607 79 79
www.vandersteenhoven.nl, mail

Aan de samenstelling en inhoud van deze nieuwsbrief is de meeste zorg besteed. Van der Steenhoven advocaten N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van deze nieuwsbrief genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen is geraadpleegd.

 

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen?


  meld u dan hier aan