nieuwsbrief

nieuwsbrief

 

 

30 juni 2016

Op vakantie

Het vakantieseizoen is aangebroken. Dit keer daarom een nieuwsbrief geheel in het teken van het thema vakantie. Wanneer vervalt de aanspraak op een vakantiedag? Neemt een zieke werknemer ook vakantiedagen op? En over welk bedrag is de vakantietoeslag verschuldigd? Dit en nog veel meer vragen uit onze vakantiepraktijk! 

Hoe zat het ook alweer?

Het wettelijk minimum aantal vakantiedagen dat een werknemer per jaar opbouwt, is gelijk aan vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week (‘wettelijke vakantiedagen’). Daarnaast kunnen bij individuele arbeidsovereenkomst of cao extra vakantiedagen worden toegekend (‘bovenwettelijke vakantiedagen’). Een fulltime werknemer die jaarlijks recht heeft op 25 vakantiedagen, bouwt dus per jaar 20 wettelijke en 5 bovenwettelijke vakantiedagen op. Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het einde van het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd. Voor zover de werknemer recht heeft op meer dan het wettelijk minimum, kan de werknemer er voor kiezen deze vakantiedagen te sparen gedurende een periode van maximaal vijf jaar.

Vakantiedagen opnemen

In beginsel bepaalt een werknemer zelf wanneer hij vakantiedagen opneemt. De werkgever kan een verzoek slechts weigeren indien hij daarvoor ‘gewichtige  redenen’ heeft. Van gewichtige redenen is sprake wanneer het inwilligen van een verzoek om vakantie tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering leidt. Daarnaast is het mogelijk om in een cao of schriftelijke overeenkomst af te spreken dat de werknemer in een bepaalde periode (bijvoorbeeld tussen kerst en oud en nieuw) verplicht is om vakantiedagen op te nemen. Indien de werknemer zijn wensen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt en de werkgever hiertegen niet binnen twee weken schriftelijk gewichtige redenen heeft aangevoerd, is de vakantie van rechtswege vastgesteld conform de wensen van de werknemer.
 
Op vakantie zonder toestemming werkgever

Wanneer een werknemer zonder toestemming van zijn werkgever op vakantie gaat, kan dat aanleiding zijn voor een ontslag op staande voet, zo oordeelde het Hof Den Bosch. In deze zaak ging de werknemer op vakantie, terwijl de werkgever dit verzoek meermaals uitdrukkelijk had afgewezen. In verband met het vertrek van de enige andere werknemer in dienst van deze werkgever was er sprake van tijdelijke onderbezetting. Door zonder verdere aankondiging niet op het werk te verschijnen, kwamen de belangrijkste activiteiten van werkgever stil te liggen. Dat wist de werknemer, terwijl hij bovendien als directeur nog een verdergaande verantwoordelijkheid had.

Vakantie tijdens ziekte

Voor de opbouw van (wettelijke) vakantiedagen wordt geen onderscheid gemaakt tussen zieke en niet-zieke werknemers. Een zieke werknemer bouwt evenveel vakantie op als een niet-zieke werknemer, zolang de zieke werknemer recht heeft op loon. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Voor wat betreft de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt. Denk daarbij aan de mogelijkheid om (schriftelijk) overeen te komen dat de werknemer tijdens ziekte geen bovenwettelijke vakantiedagen opbouwt. Daarnaast staat ziekte niet in de weg aan het opnemen van vakantie. Ook als een zieke werknemer vakantie wil opnemen, moet hij daarvoor toestemming vragen aan zijn werkgever. En deze vakantiedagen worden in mindering gebracht op zijn vakantiesaldo.  

Vragen uit de praktijk

“Is de aanzegging van het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd  tijdens de vakantie van een werknemer tijdig gedaan?”

Dit is een vraag waar de kantonrechter Amersfoort zich onlangs over heeft uitgelaten. Sinds 1 januari 2015 is iedere werkgever verplicht de werknemer uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (van 6 maanden of langer) schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. Op het niet nakomen van de aanzegverplichting is een boete gesteld van maximaal een bruto maandsalaris. De rechter oordeelde dat de aanzegging die werd bezorgd tijdens de vakantie van de werknemer tijdig was, hoewel de werknemer pas na terugkeer van die vakantie van de inhoud van de brief kennis had kunnen nemen. Het feit dat de werknemer zijn post tijdens zijn vakantie niet heeft laten waarnemen, komt voor rekening en risico van de werknemer.

“Mijn werknemers ontvangen per maand zowel vast als variabel loon. Moet over het variabele loon vakantiegeld worden betaald?”

De vakantietoeslag bedraagt minimaal 8% per jaar van het brutoloon. Onder ‘loon’ vallen de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking. In de wet wordt een aantal uitzonderingen genoemd op dit loonbegrip, waaronder: overwerktoeslag, winstuitkeringen, uitkeringen bij bijzondere gelegenheden (zoals een jubileum), onkostenvergoedingen en eindejaarsuitkeringen. Indien geen sprake is van één van deze uitzonderingen, moet de werkgever ook over een maandelijkse variabele beloning vakantiegeld betalen.

Nieuws

U op vakantie? Wij aan het werk!

Wilt u als u op vakantie gaat een leeg bureau achterlaten en na uw vakantie weer met een frisse start aan de slag? Stuurt u ons dan de dossiers die u voor uw vakantie niet meer afgerond krijgt en wij lossen het op. Ook kunnen wij tijdens uw afwezigheid in lopende zaken het  aanspreekpunt zijn voor de thuisblijvers, zodat u maximaal kunt genieten van uw welverdiende vakantie.
 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. 

Wij wensen u een fijne zomer!

Met vriendelijke groet,

Ester Kalis, Matthijs Bos, Eugenie Ágoston, Maartje van Asten, Liesbeth Heidstra, Nicole Stalma, Anantha Vos, Marjon Schlimbach en Lea Versteeg

Van der Steenhoven advocaten N.V.
Herengracht 582-584, (1017 CJ) Amsterdam
Tel +31 (0)20 607 79 79
www.vandersteenhoven.nl, mail.

Aan de samenstelling en inhoud van deze nieuwsbrief is de meeste zorg besteed. Van der Steenhoven advocaten N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen is geraadpleegd.

 

 

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen?


  meld u dan hier aan