nieuwsbrief

nieuwsbrief

Nieuwsbrief, 1 juni 2023         

Summer Vibes!
Nieuw hoofdstuk voor Van der Steenhoven advocaten; op naar 40 jaar in 2024!

Vanaf 1 juni 2023 gaat Van der Steenhoven advocaten verder in een andere samenstelling. Ester Kalis vormt samen met Eugenie Ágoston, Marjon Schlimbach, Eileen Pluijm, Celine Sup, Jennifer Kuijt, Danique Ophoff, Laura Tuinenburg en Jan van der Steenhoven het zeer ervaren team gespecialiseerd in onder meer het brede arbeidsrecht en ondernemingsrecht. De vier andere vennoten kiezen ieder een eigen weg. 

Ester blijft managing partner en daarmee is de kenmerkende stijl waarin persoonlijk contact, hoogwaardige dienstverlening en de menselijke maat centraal staan, gewaarborgd. Het is een bijzondere tijd voor de bloeiende praktijk van Van der Steenhoven advocaten, want niet alleen viert Ester op 1 juni 2023 haar 35 jubileum als advocaat, ook Eugenie viert op 1 juli haar 25 jubileum en bestaat kantoor volgend jaar 40 jaar en dat gaat gevierd worden! Met ons team blijven we ons met veel plezier inzetten voor alle cliënten. Dank aan iedereen die dit mogelijk maakt!

CLIENT CLASS

VdS trapt de zomer af met de aankondiging van een Client Class drieluik. Hierin praten we je graag bij over arbeidsrechtelijke actualiteiten en ontwikkelingen over “Werkgeverschap anno 2023”. Met onderwerpen als de moderne arbeidsovereenkomst, het werven en behouden van personeel, veilig werken, de rol van mediation (zin of onzin) bij arbeidsgeschillen, met gastsprekers en nog veel meer. We sluiten de Client Class altijd af met een borrel in onze mooie tuin.

Reserveer hiervoor vast de eerste op 29 juni 2023 op de Herengracht 582 vanaf 16.00 uur. De uitnodiging en de aanmeldlink volgen binnenkort.

Heb je zelf nog onderwerpen waarvan je graag wil dat we hieraan aandacht besteden? Mail dit dan aan Ester Kalis.

ZOMERACTIE

Wij ontvingen de mooie foto’s in deze nieuwsbrief van een vakantieganger in Frankrijk. Dit inspireerde ons tot het uitroepen van een zomeractie! 

Stuur jouw vakantiefoto – met een VdS geel randje – naar mail. De mooiste, vrolijkste foto ontvangt een leuke verrassing!

Verder in deze zomer nieuwsbrief:

Met veel collega’s, klanten en leveranciers op vakantie zijn de zomermaanden vaak een rustigere periode op het werk. Daarom is dit een mooie tijd om interne documenten, zoals protocollen en overeenkomsten, weer eens onder de loep te nemen. Er is namelijk weer het nodige aan het veranderen, te denken aan de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Hieronder brengen we je op de hoogte over deze en andere recente ontwikkelingen.

Wet bescherming klokkenluiders

Er is een nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Deze wet zorgt ervoor dat werknemers beter worden beschermd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

 1. Uitgebreide kring van melders: naast werknemers mogen nu ook onder meer zelfstandigen, uitzendkrachten, stagiaires en vrijwilligers meldingen doen, zolang er werkgerelateerde activiteiten zijn geweest.
 2. Extern melden: melders mogen nu ook direct extern melden bij het Huis voor Klokkenluiders. Hiervoor moesten zij altijd eerst een interne melding doen.
 3. Uitgebreider verbod op benadeling: er geldt nu een verbod op élke vorm van benadeling van de melder, zoals overplaatsing, negatieve beoordelingen, intimidatie of het weigeren van een referentie.
 4. Bewijslast bij benadeling: de bewijslast of sprake is van benadeling verschuift naar de werkgever. De melder hoeft alleen te bewijzen dat hij met redelijke gronden heeft gemeld en dat hij is benadeeld. Het is aan de werkgever om aan te tonen dat de benadeling losstaat van de melding.
 5. Verbod op zwijgbeding: een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst blijft toegestaan, maar een zwijgbeding dat de werknemer beperkt om een vermoeden van een misstand te melden, is niet meer toegestaan.

Deze nieuwe wet heeft tot gevolg dat werkgevers hun interne klokkenluidersregeling moeten aanpassen. Welke aanpassingen zijn nu nodig?

 • Definities in de regeling moeten worden gewijzigd om overeen te komen met de nieuwe wetgeving.
 • Aangescherpte termijnen uit deze nieuwe wet moeten in de klokkenluidersregeling worden opgenomen.
 • Mondelinge meldingen moeten ook worden toegestaan.

Werkgevers met 50 tot 249 werknemers hebben tot 17 december 2023 om de bestaande regeling aan te passen. Werkgevers met 250 of meer werknemers moeten hun regeling nu al op orde hebben. 

En let op: Voor het aanpassen van de klokkenluidersregeling is instemming van de (eventuele) ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging vereist!

Het ontbreken van een juiste regeling kan leiden tot verzoeken van werknemers aan de rechter en mogelijke sancties van het Huis voor Klokkenluiders en de Arbeidsinspectie. Dus zorg ervoor dat je organisatie klaar is voor de nieuwe regels omtrent klokkenluiders. 

Handreiking ‘Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer’

In mei is een prototype van deze handreiking gepubliceerd (klik hier). Hierin adviseert Mariëtte Hamer, Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, hoe om te gaan met dit soort meldingen. 

Een melding leidt nu soms tot paniek en overhaast handelen. Met schadelijke gevolgen voor de melder, beklaagde én organisatie tot gevolg. De handreiking geeft daarom tips en tricks voor het gehele proces van het oppakken van een melding, opgedeeld in fases:

 • Fase 0: Voorbereiding op een melding
 • Fase 1: Binnenkomst van een melding en beslissing over opvolging hiervan
 • Fase 2: Uitvoering van de opvolging, wat leidt tot besluiten en consequenties
 • Fase 3: Evaluatie van het meldproces

Eén van de belangrijkste tips: wees goed voorbereid op een melding. Onder meer door heldere gedragscodes op te stellen en door vooraf goed na te denken over het meldproces (waar kan een melding worden gedaan, wie wordt betrokken bij het oppakken van de melding, etc.). Zo kunnen zorgvuldige en doordachte besluiten worden genomen.

Verplichte vertrouwenspersoon

Vorige week heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat het aanstellen van een vertrouwenspersoon verplicht voor bedrijven. Iedere werknemer moet zodoende toegang krijgen tot één of meer vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon kan intern of extern aangewezen worden. Indien aanwezig, moet de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bovendien instemmen met de aanstelling van de vertrouwenspersoon. 

Verder regelt het wetsvoorstel de taken van en eisen aan de vertrouwenspersoon. Zo moet de vertrouwenspersoon deskundig en ervaren zijn. Ook is een vertrouwenspersoon verplicht tot geheimhouding over een melding. Tot slot wordt de positie van de vertrouwenspersoon versterkt, doordat deze persoon niet wegens deze functie in diens positie mag worden benadeeld. 

Werkgevers tot 10 werknemers zijn overigens momenteel uitgezonderd van de verplichting om een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Nu de Tweede Kamer het voorstel heeft aangenomen, ligt de bal bij de Eerste Kamer. Dan zal duidelijk worden hoe de regeling er definitief uit komt te zien. We houden je op de hoogte.

Zzp’er of werknemer?

Met spanning werd gewacht op de uitspraak van de Hoge Raad in de Deliveroo-zaak. Hierin ging het over de vraag: wanneer is iemand werknemer of juist zzp’er? Een paar belangrijke punten uit deze uitspraak: 

 • Of een overeenkomst kwalificeert als arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst, hangt volgens de Hoge Raad af van alle omstandigheden van het geval tezamen. Hierbij weegt onder andere mee de aard en duur van de werkzaamheden, de inbedding van het werk in de organisatie en of degene die het werk verricht zich als ondernemer gedraagt. 
 • Daarbij verduidelijkt de Hoge Raad dat het gewicht dat toekomt aan een contractuele afspraak mede afhangt van de mate waarin die afspraak daadwerkelijk -in de praktijk- betekenis heeft. 
 • Als een werker zich kan laten vervangen, wijst dit op een opdrachtovereenkomst. Maar dit sluit het bestaan van een arbeidsovereenkomst niet 100% uit (zoals eerder wel eens werd aangenomen)! Zo’n vervangingsmogelijkheid is een omstandigheid die meeweegt bij de beoordeling van de arbeidsrelatie, maar moeten worden afgewogen tegen de overige omstandigheden. Hierbij moet vooral ook worden gekeken naar of van deze mogelijkheid ook in de praktijk gebruik wordt gemaakt. 

Alhoewel de uitspraak meer handvatten geeft voor de beoordeling van arbeidsrelaties, blijft dit lastig. Daarom is ook het kabinet druk met dit onderwerp bezig. Met plannen om (1) een nadere invulling te geven aan het ‘gezagscriterium’ en (2) een rechtsvermoeden te introduceren, op grond waarvan vermoed wordt sprake te zijn van werknemerschap bij een uurtarief onder een bepaald bedrag (bijv. € 30,- per uur). Deze kabinetsplannen worden momenteel verder uitgewerkt, dus wordt vervolgd!

Zoals weer blijkt, blijft het arbeidsrecht volop in ontwikkeling. Het arbeidsrecht-team denkt graag met je mee hoe deze ontwikkelingen in jouw organisatie kunnen worden aangepakt!

VdS wenst je een fijne en zonnige zomer! En tot 29 juni! De uitnodiging met het programma volgt dus nog. Nu al aanmelden kan natuurlijk door een mail te sturen naar clientclass

Met vriendelijke groet,

Team arbeidsrecht: Ester KalisEugenie Ágoston, Marjon Schlimbach, Eileen PluijmCeline SupJan van der Steenhoven, Laura Tuinenburg, Danique Ophoff en Jennifer Kuijt

Van der Steenhoven advocaten N.V.
Herengracht 582 (1017 CJ) Amsterdam
tel: +31 (0) 20 607 79 79
www.vandersteenhoven.nl, mail

Aan de samenstelling en inhoud van deze nieuwsbrief is de meeste zorg besteed. Van der Steenhoven advocaten N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van deze nieuwsbrief genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen is geraadpleegd.

 

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen?


  meld u dan hier aan